Trang chủ » Quản lý văn bản

Tên / Số / ký hiệu : KẾ HOẠCH Tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công

Ngày ban hành 20/09/2016
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban THPT
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn bản trường
Tải về máy Đã xem : 481 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hoành Bồ, ngày 20 tháng 09 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công
 
          Căn cứ kế hoạch số 2882/KH-SGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Sở giáo dục và đào tạo về việc tuyên truyền về Chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công trong các trường THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Căn cứ công văn số 2292/SGDĐT-VP ngày 14 tháng 9 năm 2016 “Về việc tiếp tục triển khai tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công”.
          Trường THPT Hoành Bồ triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về chính phủ điện tử và trung tâm hành chính công đến các trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
          - Tuyên truyền về lợi ích, tầm quan trọng cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công, các chủ trương chính sách, lộ trình, giải pháp thực hiện của Tỉnh về xây dựng trung tâm hành chính công để hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử trong các trường qua đó lan tỏa đến người dân là phụ huynh học sinh.
          - Qua tuyên truyền, bồi dưỡng giáo viên, học sinh nắm được cách sử dụng các dịch vụ công được cung cấp tại các trung tâm Hành chính công, cổng thông tin điện tử. Trên cơ sở đó giáo viên, học sinh thực hiện việc tuyên truyền đến phụ huynh.
2. Yêu cầu:
          - Học sinh nắm được kiến thức cơ bản về chính quyền điện tử, lộ trình triển khai tại Quảng Ninh, thời lượng truyền đạt cho học sinh trong 01 tiết (45`) trở lên.
II. NỘI DUNG TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG
1. Thời gian:
          - Từ 24/10/2016  đến hết 29/10/2016.
2. Người giảng: Nhóm tin học
3. Nội dung:
          - Tập huấn nội dung trong yêu cầu tuyên truyền về chính phủ điện tử và Trung tâm hành chính công (trọng tâm tập trung vào việc hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4).
          - Tổ chức tuyên truyền cho học sinh.
4. Hình thức:
a. Đối với học sinh:
          - Tổ chức hoạt động tập thể, ngoại khóa hoặc lồng ghép trong ít nhất 01 tiết tin học/lớp:
+ Giới thiệu các địa chỉ, đường link đến các trang website, cổng thông tin của Tỉnh, Sở.
          - Tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong nội dung: ở các buổi phát thanh của Đoàn thanh niên.
b. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- Tuyên truyền qua sinh hoạt tổ chuyên môn.
- Nghiên cứu, học tập qua nội dung được dăng tải lên trang website của nhà trường.
Trên đây là kế hoạch tuyên truyền Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công của trường THPT Hoành Bồ..
 
Nơi nhận:
-          BGH (B/c);
-          TCM (T/h);
-          Lưu CM.
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Lê Thị Kim Thu
 
 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3