Trang chủ » Quản lý văn bản

Tên / Số / ký hiệu : Số: 17 /KH-THPT HB
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017 - 2020

Ngày ban hành 17/07/2017
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban THPT
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn bản trường
Tải về máy Đã xem : 416 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
       SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                
Số: 17 /KH-THPT HB    Hoành Bồ, ngày  18  tháng 7 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình
và phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017 - 2020
 
Thực hiện công văn số 1699/KH-SGDĐ ngày 06/7/2017 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh, V/v xây dựng kế hoạch giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh từ năm 2017 đến năm 2020. Trường THPT Hoành Bồ xây dựng kế hoạch và triển khai tới toàn thể Cán bộ  - Giáo viên – Nhân viên nhà trường như sau:
1.     Mục đích
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, hạn chế thấp nhất bạo lực trong gia đình trên toàn tỉnh.
- Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của trường học, gia đình và cộng đồng trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn bạo lực gia đình trong các gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và và giảm dần số vụ bạo hành gia đình trên phạm vi toàn tỉnh.
- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, từng bước ổn định, củng cố và xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, ấm no, hạnh phúc và tiến bộ.
2. Yêu cầu
- 100,0% học sinh được tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa và nắm được các kiến thức cơ bản về phòng, chống bạo lực gia đình.
- 100% số cán bộ - giáo viên – nhân viên nâng cao nhận thức về chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phòng chống bạo lực gia đình.
- 100%  số hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình.
3. Nội dung, hình thức thực hiện
3.1. Nội dung
- Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
- Kiến thức, kỹ năng ứng xử, kỹ năng làm cha, làm mẹ, làm con cháu trong xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
- Các giá trị về gia đình, mối quan hệ giữa các cá nhân, gia đình và xã hội.
- Kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình và biện pháp phòng ngừa, can thiệp, xử lý kịp thời các trường hợp liên quan đến bạo lực gia đình.
3.2. Hình thức
- Thông qua tích hợp, lồng ghép các kiến thức về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình vào các môn học (Văn, Sử, Địa, GDCD) và hoạt động giáo dục.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các nội dung và kiến thức pháp luật nhằm giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.
- Thông qua các hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng xã hội.
- Tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.
- Tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục về hoạt động giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.
4. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
4.1. Nhiệm vụ
4.1.1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình cho cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vào các đợt cao điểm: Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) dưới các hình thức: Treo băng rôn, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, báo cáo chuyên đề tại đơn vị, tổ chức Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương...
4.1.2. Lồng ghép nội dung tuyên truyền về Luật phòng, chống bạo lực gia đình (khoản 4, khoản 5, Điều 35 luật phòng chống bạo lực gia đình) với Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới... Chú trọng nội dung truyền thông, giáo dục về đạo đức lối sống trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình trong bộ môn GDCD.
Tích hợp, lồng ghép các kiến thức về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình vào các môn học (Văn, Sử, Địa, GDCD, Sinh) và hoạt động giáo dục.
4.1.3. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Phê phán những biểu hiện lệch lạc trong gia đình, những hành vi bạo lực trong gia đình.
5. Tổ chức thực hiện
4.1. Ban giám hiệu
          Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nội dung kế hoạch. Thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình cấp cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tại Kế hoạch.
Phối hợp với Công Đoàn: Tổ chức tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình (khoản 4, khoản 5, Điều 35 luật phòng chống bạo lực gia đình) với Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới... Giới thiệu các tấm gương tiêu biểu để tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các hoạt động giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.
4.2. Các tổ chuyên môn, GVCN, GVBM
- Các tổ chuyên môn: tổ chức nghiên cứu và triển khai thực hiện nội dung kế hoạch trên ngay từ đầu năm học. Giao nhiệm vụ đến từng nhóm chuyên môn trong việc xây dựng kế hoạch chuyên đề, nội dung tích hợp trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh.
- GVCN: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình cho học sinh trong các hoạt động sinh hoạt tập thể và các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Thông qua các hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng xã hội thức về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.
- GVBM: Lồng ghép nội dung tuyên truyền về Luật phòng, chống bạo lực gia đình (khoản 4, khoản 5, Điều 35 luật phòng chống bạo lực gia đình) với Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới... Chú trọng nội dung truyền thông, giáo dục về đạo đức lối sống trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình trong bộ môn GDCD.
Tích hợp, lồng ghép các kiến thức về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình vào các môn học (Văn, Sử, Địa, GDCD, Sinh) và hoạt động giáo dục.
      Trên đây là kế hoạch Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình
và phòng, chống bạo lực gia đình. Yêu cầu cán bộ  - giáo viên – nhân viên nhà trường  nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận :
    - Hiệu trưởng (để b/c);
    - Công Đoàn (để p/h);                                
- Các tổ CM (để t/h);         
- Lưu VT.
      KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
                     
 
 
             Lê Thị Kim Thu
 
 
 
 
 
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
                              
Số:18 /QĐ-THPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                 Hoành Bồ, ngày 18  tháng 7  năm 2017             
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình
 
 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
         Căn cứ Điều 19 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục  và Đào tạo.
          Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-THPT ngày 18/7/2017, Kế hoạch  Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017 - 2020 của trường THPT Hoành Bồ.
            Xét năng lực, phẩm chất cán bộ.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình trường THPT Hoành Bồ, gồm các ông (bà):
Bà Lê Thị Kim Thu P.Hiệu trưởng Trưởng ban;
Bà Nguyễn Thị Thu Hà P.CTCĐ Phó ban;
Bà Bùi Thị Thu Huyền TTCM Uỷ viên;
Ông Phạm Văn Tuân TTCM Uỷ viên;
Bà Nguyễn Thị Vóc TTCM Uỷ viên.
 
                               
         
 
 
 
 Điều 2. Nhiệm vụ của Ban thực hiện theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 17/KH-THPT ngày 18/7/2017, Kế hoạch  Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của trường THPT Hoành Bồ từ năm 2017 - 2020.
  Điều 3. Các bộ phận quản lý chuyên môn, hành chính văn phòng, Ban Thanh tra, tổ chức Công đoàn, Đoàn TN và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:                                                                                        
  - Như điều 3;
  - Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Đặng Thị Hiền
 
 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3