Trang chủ » Quản lý văn bản

Tên / Số / ký hiệu : Số: 29 /KH-THPTHB
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN

Ngày ban hành 26/08/2017
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban THPT
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn bản trường
Tải về máy Đã xem : 430 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
  TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
 

Số:   29 /KH-THPTHB
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hoành Bồ, ngày   26     tháng  8  năm 2017
 
                                                       KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM
TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN
          Thực hiện kế hoạch số 123/Kh-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Ủy      ban    nhân dân huyện Hoành Bồ về việc mở đợt.
           Thực hiện nhiệm vụ năm học. Trường THPT Hoành Bồ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công và trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau :
I.  MỤC ĐÍCH
1.  Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đảm bảo ANTT. Huy động các tầng lớp nhân dân đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn; Chủ động phòng ngừa, bịt kín các sơ hở không để tội phạm lợi dụng hoạt động trộm cắp tài sản gây phức tạp về tình hình ANTT trên địa bàn.
2.  Chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân thông qua học sinh nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm của người dân với việc bảo vệ ANTT và ATXH.
3.  Nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh với việc cảnh giác, đề phòng  trộm cắp và tăng cường ý thức bảo vệ ANTT và ATXH.
II.  YÊU CẦU
1.  Kết hợp lồng ghép giáo dục ý thức trách nhiệm của học sinh vào các giờ học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của nhà trường.
2.  Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm với việc bảo vệ ANCT&TTATXH.
3.  Xây dựng mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ngoài nhà trường, đặc biệt là Công an, Đoàn TNCSHCM, Hội cha mẹ học sinh và Chính quyền địa phương để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh bảo vệ ANCT&TTATXH
4.  Bổ sung, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo cho công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường; tăng cường các hình thức tổ chức như ứng dụng CNTT, băng đĩa, phim ảnh, tiểu phẩm, hội thi… để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục.
5.   Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật, các nội quy, quy định của nhà trường, của địa phương có liên quan nhằm giúp học sinh ý thức rõ quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân đối với bản thân, gia đình, nhà trường và với cộng đồng xã hội.
          6. Tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức hội của địa phương để quản lý học sinh, tập trung vào một số nội dung:
                +  Học sinh không vi phạm nội quy, quy định của nhà trường, của lớp học. Thực hiện và giữ gìn nếp sống lành mạnh trong nhà trường và khu dân cư.
                + Học sinh không sử dụng các chất ma tuý, các chất kích thích, chất gây nghiện.
                 +  Học sinh không đọc, xem, viết, vẽ, tuyên truyền, lưu hành các văn hoá phẩm có nội dung xấu.
                  +  Là tuyên truyền viên tuyên truyền tới gia đình, cộng đồng dân cư ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm với việc bảo vệ ANCT&TTATXH.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1.     Nhiệm vụ chung của nhà trường:
- Xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tấn công và trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Hoành bồ
                     - Triển khai có hiệu quả các văn bản hướng dẫn của các cơ quan ban ngành về ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm với việc bảo vệ ANCT&TTATXH.
            - Phấn đấu xây dựng trường trở thành trường học đảm bảo “An toàn về ANTT”.
       2. Nhiệm vụ cụ thể
        - Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm với việc bảo vệ ANCT&TTATXH.
         - Phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương xây dựng mô hình “Trường học an toàn về ANTT”.  
         - Triẻn khai quyết liệt không để xảy ra tình trạng học sinh trốn học, chơi điện tử, tham gia các tệ nạn xã hội như: Cờ bạc, rượu chè, ma túy...          
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1./ Ban giám hiệu:
- Xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tấn công và trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Hoành bồ. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ bảo vệ trong việc đảm bảo ANTT trong nhà trường.
- Rà soát, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các phương án đảm bảo ANTT trong nhà trường.
                     - Triển khai có hiệu quả các văn bản hướng dẫn của các cơ quan ban ngành về ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm với việc bảo vệ ANCT&TTATXH.
                   - Quán triệt chỉ đạo CB – GV – NV không được để tiền, tài sản có giá trị tại phòng làm việc trong nhà trường.
         2./  Chủ tịch công đoàn:
          - Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm với việc bảo vệ ANCT&TTATXH trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên.          - Theo dõi việc thực hiện và báo cáo kết quả về ban giám hiệu.
         3./  Bí thư ĐTN:
          - Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm với việc bảo vệ ANCT&TTATXH trong các chi đoàn học sinh.
          - Thường xuyên theo dõi kiểm tra đánh giá xếp loại các chi đoàn về việc chấp hành quy định của nhà trường: Không bỏ học, nghỉ học phải có lý do chính đáng, không chơi bài, không la cà tại các quán điện tử, không chơi bời giao du với các phần tử xấu ngoài xã hội...
          - Báo cáo kết quả về Ban giám hiêu định kỳ hàng tuần và đột xuất nếu có sự vụ xảy ra.
          4./  Các GVCN :
          - Phổ biến các quy định,  nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh. Nắm bắt tình hình thực hiện các quy định về nề nếp; đưa ra các tình huống xảy ra để học sinh thảo luận và đề ra phương án giải quyết trong các giờ sinh hoạt lớp và các hoạt động ngoại khóa.
          - Thường xuyên phản ánh tình trạng thực hiện công tác đảm bảo ANTT của lớp mình về Ban giám hiệu.
          - Chịu trách nhiệm trước BGH nếu để học sinh trong lớp vi phạm.
           5./  Tổ bảo vệ :
          - Xây dựng phương án đảm bảo ANTT trong nhà trường.
          - Họp và phân công cụ thể lịch trực, nhiệm vụ của bảo vệ trong ca trực, chịu trách nhiệm trước BGH nhà trường nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn trong nhà trường.
          - Thường xuyên ghi chép đầy đủ nhật ký khách đến liên hệ công tác; học sinh ra về giữa các buổi học; sổ trực và giao ca hàng ngày ... theo quy định.
          - Tuần tra, kiểm tra trong ca trực và báo cáo cụ thể về ban giám hiệu những trường hợp nghi ngờ khả năng mất an toàn về ANTT để có chỉ đạo kịp thời.
          - Bảo vệ và giữ nguyên hiện trường nếu có trộm cắp xảy ra.
          6./ Học sinh toàn trường:
          - Luôn nêu cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm với việc bảo vệ ANCT&TTATXH trong nhà trường.
          - Tuyên truyền ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm với việc bảo vệ ANCT&TTATXH trong  gia đình và cộng đồng dân cư.
          - Chấp hành quy định của nhà trường:
                   + Không bỏ học, nghỉ học phải có lý do chính đáng;
                   + Không tổ chức hay chơi bài bạc, cá độ dưới mọi hình thức....
                   +Không la cà tại các quán điện tử;
                   + Không chơi bời giao du với các phần tử xấu ngoài xã hội...
                   + Không vi phạm ATGT.
-         Không đem theo nhiều tiền, trang sức đắt tiền khi đến trường.
-         Để xe đúng nơi quy định.
-                     Nghỉ học giữa buổi phải báo cáo Y tế, có cha mẹ hay người đỡ đầu đón  và ghi tên trong sổ ra vào cơ quan hàng ngày của bảo vệ nhà trường.
-                     Thông tin kịp thời về BGH, BCHĐT những thông tin nắm bắt được, những dấu hiệu nghi ngờ mất an toàn về ANTT trong nhà trường .
          V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
Cuối kỳ, cuối năm học nhà trường phải có báo cáo sơ, tổng kết đánh giá công tác xây dựng trường học an toàn về ANTT.
Xử lý nghiêm các cá nhân, các tập thể có thành viên vi phạm quy định về đảm bảo an toàn về ANTT trong nhà trường
     Yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường  nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.
 
Nơi nhận:     
- UBND Huyện (b/c)
- CA huyện, CATT (p/h)                                                                                                                     
-  CB-GV-NV-HS (t/h)
- Lưu VT                                 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3