Trang chủ » Quản lý văn bản

Tên / Số / ký hiệu : Số 10a-KH/ĐB
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”

Ngày ban hành 26/06/2018
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Khác
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn bản trường
Tải về máy Đã xem : 276 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
 HUYỆN ỦY HOÀNH BỒ                                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG BỘ THPT HOÀNH BỒ
                      *
             Số 10a-KH/ĐB
                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
               
            Hoành Bồ, ngày  26  tháng 06 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”
 
Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/UBND ngày 018/6/2018 của UBND Huyện Hoành Bồ về việc "Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ.  Đảng bộ THPT Hoành Bồ xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ” như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện đầy đủ những nội dung, quy địn của Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ” (gọi tắt là Bộ Quy tắc ứng xử) và trách nhiệm của đơn vị, cá nhân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực thi nhiệm vụ của CB-GV-NV-HS. Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng.
2. Yêu cầu
100% CB-GV-NV-HS trong nhà trường được quán triệt và thực hiện nghiêm những quy định trong Bộ Quy tắc ứng xử. Việc tổ chức triển khai phải được duy trì thành nề nếp, thường xuyên, liên tục; cách thức tổ chức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đại phương. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, hấp dẫn.
          II. NỘI DUNG
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Bộ Quy tắc ứng xử cho toàn thể CB-GV-NV-HS được biết và thực hiện bằng nhiều hình thức, như:
- Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của Đoàn thanh niên, Webside của nhà trường; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các tin bài tuyên truyền phản ánh việc triển khai thực hiện của CB-GV-NV-HS trong toàn trường.
- Căng khẩu hiệu tuyên truyền về Bộ Quy tắc, niêm yết công khai nội dung của Bộ Quy tắc tại cơ đơn vị, bảng tin.
- Tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp như: Họp Hội đồng, Sinh hoạt Chi bộ định kì, sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn, sinh hoạt tại các chi đoàn học sinh.
2. Phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong đơn vị, quán triệt, vận động CB-GV-NV-HS nghiêm túc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử. Gắn việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử với nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
3. Hình ảnh hóa các nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử phục vụ cho công tác tuyên truyền thêm sinh động, dễ nhớ, dễ thực hiện đối với từng đối tượng cụ thể.
4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Bộ Quy tắc ững xử trong toàn thể CB-GV-NV-HS. Định kì 6 tháng, một năm tổ chức đánh giá sơ kết, nêu gương khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; phê bình, kiểm điểm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. BCH Đảng bộ:
- Triển khai tới các Chi bộ và các tổ chức chính trị trong nhà trường.
2. Các Chi bộ
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kì hàng tháng.
3. Chuyên môn nhà trường:
Xây dựng các quy chế, quy định trong nhà trường để triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ” đối với toàn thể cán bộ - giáo viên - nhân viên.
4. Công đoàn
- Xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong đơn vị, quán triệt, vận động CB-GV-NV-HS nghiêm túc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử.
- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các tin bài tuyên truyền phản ánh việc triển khai thực hiện của CB-GV-NV-HS trong toàn trường đăng trên Webside của nhà trường.
 
5. Đoàn thanh niên
. - Xây dựng kế hoạch,  tổ chức thông tin, phát thanh tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên hệ thống phát thanh của Đoàn trường vào 15 phút đầu giờ, các giờ ra chơi.
- Tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt lớp cuối tuần
- Xây dựng các chương trình, các hoạt động tuyên truyền phản ánh việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”.
- Phát động cuộc thi tìm hiểu về Bộ Quy tắc ứng xử tới toàn thể đoànviên, thanh niên trong nhà trường; trao thưởng cho những cá nhân, tập thể có bài viết xuất sắc.
Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”, yêu cầu các tổ chức, đoàn thể, toàn thể CB-GV-NV-HS nghiêm túc thực hiện.
 
Nơi nhận:
- HU Hoành Bồ (b/c);
- Chi bộ 1,2,3 (t/h)
- Công đoàn (t/h) ;
- Đoàn thanh niên ( t/h) ;
 - Lưu VT, ĐU.
T/M BCH ĐẢNG BỘ
 BÍ THƯ
 
 
 
 
Đặng Thị Hiền

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3