Trang chủ » Lịch công tác

Hướng dẫn BD chính trị năm học 2015-2016

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1123/SGDĐT-GDCN Quảng Ninh, ngày 03 tháng  6  năm 2015
V/v bồi dưỡng chính trị cho CB, GV và sinh hoạt chính trị đầu năm học 2015-2016 cho HSSV.  
 
 
 
Kính gửi :  
  - Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
  - Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;
  - Các trường có cấp Trung học phổ thông ;
  - Các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú;
  - Các trung tâm Hướng nghiệp &GDTX;
  - Công ty CP Sách và Thiết bị trường học tỉnh;
  - Các phòng ban đơn vị thuộc cơ quan Sở.
     
Căn cứ kế hoạch số 10-KH/BTG ngày 01/6/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh về bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khoá của học sinh, sinh viên năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các phòng GD&ĐT, các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, các trường phổ thông dân tộc nội trú, các trung tâm hướng nghiệp và GDTX, các đơn vị phòng ban thuộc cơ quan sở, công ty cổ phần sách và thiết bị trường học (sau đây gọi chung là đơn vị) triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên nắm được các vấn đề lý luận cơ bản; nội dung, quan điểm của Đảng về công tác lý luận; những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; những nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2015.
- Bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên giảng dạy các môn lý luận chính trị, giáo dục công dân và tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học cho học sinh, sinh viên các nhà trường.
- Nội dung bồi dưỡng cần thiết thực, được cập nhật các thông tin, kiến thức mới, phù hợp với các đối tượng, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục; gắn kết với tập huấn các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2015-2016, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HỌC TẬP
1. Đối với cán bộ, giảng viên, giáo viên.
1.1. Nội dung
- Quán triệt tinh thần cơ bản của Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 10/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương “về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý; đổi mới giảng dạy và học tập lý luận chính trị, đạo đức, giáo dục công dân trong trường học”; Hướng dẫn số 148-HD/BTG ngày 5/5/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 10/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tình hình kinh tế- xã hội sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011- 2015).
- Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 "về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".
- Quán triệt nội dung cơ bản các: Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 06/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015”; Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”.
- Các nội dung về giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về giáo dục công dân, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thông tin thời sự nổi bật trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2015. Tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh 5 năm (2010- 2015).
1.2. Phương thức tiến hành ở cấp cơ sở
- Lãnh đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, kinh phí mở lớp, chuẩn bị tài liệu và mời báo cáo viên.
- Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng do các đơn vị chủ động mở tại đơn vị mình hoặc phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn để tổ chức theo cụm.
- Thời gian:  tổ chức trong tháng 8 năm 2015 (mỗi lớp từ 1-2 ngày).
1.3. Phương thức tiến hành ở cấp tỉnh
Đối với cán bộ quản lý của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các phòng GD&ĐT, các trường có cấp trung học phổ thông, các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, các trung tâm hướng nghiệp và GDTX, các đơn vị phòng ban thuộc cơ quan sở, công ty cổ phần sách và thiết bị trường học, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng. Thời gian mở lớp dự kiến tháng 9/2015 - sẽ có thông báo sau).
2. Đối với sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục
Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị cho học sinh, sinh viên đầu năm học (khóa học).      
2.1. Nội dung
- Theo chỉ đạo chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp.
- Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 "về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".
- Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; ứng xử cởi mở, thân thiện trong nhà trường, trong cộng đồng và du khách góp phần tuyên truyền quảng bá hình ảnh của nhà trường, của địa phương và hưởng ứng chương trình "Nụ cười Hạ Long" của tỉnh.
- Giới thiệu những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tình hình kinh tế- xã hội sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011- 2015).
- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và địa phương nơi trường đặt trụ sở.
- Một số vấn đề thời sự nổi bật trong nước và quốc tế phù hợp với đối tượng.
2.2. Phương thức tiến hành
- Các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức và thời gian học tập thích hợp. Có thể tổ chức triển khai trong tuần sinh hoạt đầu năm học theo các khối lớp, khóa đào tạo hoặc lồng ghép trong các giờ ngoại khoá, chuyên đề, buổi sinh hoạt.
- Phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên, đội Thiếu niên tiền phong để lồng ghép cùng các phong trào thi đua, sinh hoạt đoàn, đội.
- Thời gian:  tổ chức thực hiện trong tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2015.
(Đối với học sinh, sinh viên tuyển mới năm học 2015-2016 của các trường chuyên nghiệp nhà trường chủ động trong kế hoạch bồi dưỡng chính trị vào những ngày đầu của đầu khóa đào tạo).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ căn cứ kế hoạch số 10-KH/BTG ngày 01/6/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cho các đơn vị trường học theo địa bàn quản lý.
2. Thủ trưởng các đơn vị: trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trường phổ thông có cấp trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm Hướng nghiệp và GDTX chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lịch công tác phù hợp, tổ chức cho tất cả cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, sinh viên, học sinh đều được tham gia học tập bồi dưỡng theo thời gian trên.
- Căn cứ hướng dẫn này và kế hoạch số 10-KH/BTG ngày 01/6/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện và gửi báo cáo kết quả đợt bồi dưỡng chính trị của đơn vị (theo mẫu báo cáo gửi kèm) về Sở GD&ĐT trước ngày 15/10/2015.
           Gửi qua email:  phonggdcn.soquangninh@moet.edu.vn
Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện để việc bồi dưỡng chính trị đầu năm học có chất lượng và đạt kết quả cao./.
 
Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi (thực hiện); PHÓ GIÁM ĐỐC                   
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (báo cáo);  
- GĐ, PGĐ Sở GD&ĐT (báo cáo);  
- Đảng uỷ Sở (phối hợp); Đã ký
- T.trực Công đoàn ngành (phối hợp);  
- Lưu VT, GDCN.       
 
Ngô Văn Hợi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐƠN VỊ . . . . . . . .
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số :         /BC . . . . . . , ngày        tháng      năm
 
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ
BỐI DƯỠNG CHÍNH TRỊ NĂM HỌC 2015-2016
 
A. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Tổng số người đã tham gia : . . . . . . .
- Số lớp đã tổ chức : . . . . . .
Trong đó :
  + Cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng (khoa, ban), Bí thư Đoàn TNCS HCM hoặc Tổng phụ trách đội) : . . . . . . . . .
  + Giáo viên: (không kiêm nhiệm các chức vụ trên): . . . . . . . .
  + Nhân viên : . . . . . .
- Các nội dung bồi dưỡng đã thực hiện. . . . . . . . . .
- Giảng viên tham gia giảng dạy (họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác): . . . .
 
B. Đối với học sinh, sinh viên:
- Tổng số học sinh sinh viên đã tham gia :  . . . . . . . .
            Trong đó: số được tuyển mới năm học 2015-2016: . . . . .
- Số lớp đã tổ chức : . . . . . .
- Các nội dung bồi dưỡng đã thực hiện. . . . . . . . . .
- Giảng viên tham gia giảng dạy (họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác): . . . .
 
C. Những vấn đề cần kiến nghị, góp ý:
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Phòng GDCN Sở GD&ĐT (báo cáo);
- Lưu VT.     
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3