Trang chủ » Lịch công tác

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu và nâng cao năng lực tiếng Anh trong lớp học, kiểm tra, đánh giá cho giáo viên tiếng Anh năm 2015

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

Số: 1327/KH-SGD&ĐT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Quảng Ninh, ngày 25  tháng 6  năm 2015
 
 
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu và nâng cao
năng lực tiếng Anh trong lớp học, kiểm tra, đánh giá
cho giáo viên tiếng Anh năm 2015

 
 
 

I. Các căn cứ xây dựng kế hoạch
- Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;
- Công văn số 4086/ BGDĐT-ĐANN ngày 04/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí triển khai Đề án NNQG 2020 năm 2015;
- Công văn số 489/ BGDĐT-ĐANN ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm 2015.
- Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 về việc phê duyệt Kế hoạch dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2020
- Kế hoạch số 329/KH-SGD&ĐT ngày 12/02/2015 của Sở GD&ĐT về Triển khai nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2015.
II. Mục đích
1. Nâng tỷ lệ giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo Khung tham chiếu Châu Âu.
2. Nâng cao năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy và kỹ năng kiểm tra, đánh giá cho giáo viên tiếng Anh.
III. Nội dung cụ thể
1. Nâng chuẩn cho giáo viên tiếng Anh
1.1. Kết hợp với Công ty AIC tiếp tục ôn tập và tổ chức thi lại cho giáo viên tiếng Anh chưa đạt yêu cầu trong khóa học hè 2014 (dự kiến: 20/7 2015- 01/8/2015). (Có danh sách kèm theo).
1.2. Kết hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng và kỹ năng kiểm tra, đánh giá cho 61 giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn theo khung tham chiếu Châu Âu nhưng không tham gia khóa học năm 2014 (dự kiến: 36 ngày, bắt đầu từ 13/7/2015). (Có danh sách kèm theo).
2. Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy
Kết hợp với Trường Đại học Hà Nội bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá cho 80 giáo viên tiếng Anh ở 3 cấp học (dự kiến: 12 ngày, bắt đầu từ 13/7/ 2015). (Có danh sách kèm theo).
IV. Kinh phí
1. Ôn tập và tổ chức thi lại cho giáo viên tiếng Anh chưa đạt yêu cầu trong khóa học hè 2014: Kinh phí đã chi từ năm 2014.
2. Bồi dưỡng cho 61 giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn theo khung tham chiếu Châu Âu nhưng không tham gia khóa học năm 2014: Kinh phí từ Chương trình Mục tiêu quốc gia: Dự toán: 810.000.000 đồng (tám trăm mười triệu đồng).
3. Bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá cho 80 giáo viên tiếng Anh ở 3 cấp học: Kinh phí từ  Chương trình Mục tiêu quốc gia: Dự toán: 590.000.000 đồng (năm trăm chín mươi triệu đồng).
V. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên theo nội dung hướng dẫn của Ban Quản lý Đề án NNQG 2020;
- Điều động giáo viên tham gia  các lớp bồi dưỡng , tập huấn theo đúng số lượng, thành phần.
2. Các đơn vị trực thuộc
- Các Phòng GD&ĐT, trường có cấp THPT, TTHN&GDTX rà soát lực lượng giáo viên tiếng Anh  của đơn vị (số lượng, năng lực, chuyên môn…), cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng đúng, đủ thành phần.
- Yêu cầu giáo viên thuộc đơn vị mình quản lý tự học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiêm túc./.
           
Nơi nhận:
- Giám đốc (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử;
- Phòng KHTC;
- Lưu: VT, GDTH, GDTrH.
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
 
 
 
Ngô Văn Hợi
 
 
d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3