Trang chủ » Lịch công tác

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Kế hoạch số 3226 /KH-UBND

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
    TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     Số:  30/KH-THPT HB
 
        Quảng Ninh, ngày 08  tháng 10  năm 2014
           
   KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Kế hoạch số 3226 /KH-UBND ngày 13/6/2014 của Uỷ ban  nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 26/CTr-TU ngày  5/3/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị TW 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế                           thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

 
 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3226/KH-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 26/CTr-TU ngày 5/3/2014  của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị TW 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Thực hiện công văn số 2038/KH-SGD&ĐT ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 3226/KH-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 26/CTr-TU ngày 5/3/2014  của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị TW 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Trường THPT Hoành Bồ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 3226/KH-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 3226/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định số 2653 /QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Đề xuất được những giải pháp sáng tạo, phù hợp, đổi mới căn bản, toàn diện, khắc phục kịp thời thiếu sót, yếu kém trong dạy và học ở trường THPT Hoành Bồ, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn huyện Hoành Bồ giai đoạn 2014 - 2020.
2. Yêu cầu
Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá ở các tổ, nhóm chuyên môn thiết thực, khoa học, khả thi, đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ, BGH..
II. MỤC TIÊU
1.     Mục tiêu tổng quát
-Thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch số 3226 /KH-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các mục tiêu các đề án, dự án, quy hoạch, chương trình, kế hoạch có liên quan đến phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2020. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, đoàn thể, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân địa phương. Tiếp tục thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo mỗi cá nhân.
- Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng; thực hiện chuẩn hóa, từng bước hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa.
- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo phải gắn với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện Hoành Bồ theo hướng chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” và đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội, tạo cơ hội bình đẳng để mọi người dân đều có thể đi học và học tập suốt đời.
2. Mục tiêu cụ thể của trường THPT Hoành Bồ
- Duy trì chất lượng hai mặt giáo dục.
- Triển khai có hiệu quả phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.   
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên: Đến 2020, 100% cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, lý luận chính trị, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, nâng dần tỷ lệ trên chuẩn.
 - Cơ sở vật chất: Tham mưu đề xuất tăng cường cơ sở vật chất cho các hoạt động dạy và học.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền các cấp; nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về đổi mới giáo dục và đào tạo
- Tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở nhằm thực hiện tốt Chương trình hành động số 26/CTr-TU ngày 5/3/2014  của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 3226 /KH-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định số 2653 /QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới các cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
- Thành lập ban chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá trường THPT Hoành Bồ.
-  Tổ chức quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về tính tất yếu phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; vai trò đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, người học, gia đình và xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ và nội dung đổi mới giáo dục, đào tạo.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của chi bộ, BGH, các tổ chức đoàn thể, chuyên môn, học sinh, phụ huynh trong việc nâng cao chất lượng dạy và học; kiên quyết đẩy lùi hiện tượng dạy thêm, học thêm; thu, chi không đúng quy định, bạo lực học đường…
-  Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống phát thanh nhà trường về sự cần thiết phải đổi mới giáo dục và đào tạo.
2. Đổi mới căn bản công tác quản lý bảo đảm dân chủ, thống nhất
- Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật; thực hiện quản lý theo kế hoạch. Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, để thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Quy định cụ thể trách nhiệm cá nhân, tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, tổ văn phòng với kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, lấy chất lượng giáo dục hai mặt làm thước đo năng lực quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường.
- Đổi mới cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin trong thực hiện nhiệm vụ năm học. Thực hiện cơ chế người học tham gia đánh giá các hoạt động giáo dục trong nhà trường
- Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý dạy và học trong trường..
 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đánh giá chất lượng dạy và học của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường.
 3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của công tác dạy và học theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học
- Đổi mới kiểm tra đánh giá, đảm bảo chính xác, công bằng khách quan, tạo động lực thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện đánh giá toàn diện về kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi và năng lực của học sinh. Phối hợp đánh giá thường xuyên với đánh giá định kỳ, đánh giá kết quả cuối cùng với đánh giá trong suốt quá trình học tập, đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình, của cộng đồng. Kết hợp kiểm tra đánh giá của giáo viên với tự kiểm tra đánh giá của học sinh, đánh giá bằng điểm số kết hợp với nhận xét của giáo viên; kết hợp một cách hợp lý các hình thức kiểm tra tự luận và trắc nghiệm. Tăng cường đổi mới ra đề kiểm tra theo hướng kiểm tra việc hiểu, nắm vững kiến thức và khả năng vận dụng kiến thức của học sinh, nêu vấn đề mở để phát huy sự sáng tạo của học sinh. Sử dụng kết quả của các kênh đánh giá chất lượng khác (kết quả khảo sát chất lượng đầu hoặc giữa năm học, kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, kết quả điểm thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng) để đánh giá đúng chất lượng dạy và học. 
-  Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học; nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển khả năng sáng tạo và ý thức tự học; tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm giáo dục đạo đức, lối sống và rèn luyện kỹ năng cho học sinh, cụ thể: Tiếp tục thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục theo yêu cầu: nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, tăng vai trò chủ động của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc thực hiện chương trình giáo dục; triển khai các nội dung dạy học tích hợp, lồng ghép hiệu quả; xây dựng các chủ đề liên môn để tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng tới phát
- Triển khai tích cực, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn cho học sinh. Đa dạng hóa các hình thức học tập,phát triển năng lực tự học của học sinh, chú ý đến các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; từng bước triển khai chương trình giáo dục nhà trường gắn với sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tại địa phương. tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.
- Tiếp tục triển khai phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác nhằm từng bước phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp tạo điều kiện thực hiện phân luồng cho học sinh sau khi tốt nghiệp lớp 12.
4. Tạo điều kiện phát triển đội ngũ tổ trưởng, trưởng các đoàn thể, trẻ hóa đội ngũ tổ trưởng, trưởng các đoàn thể.
- Chú trọng xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý  của các đoàn thể, tổ trưởng có lập trường, quan điểm chính trị vững vàng; có đạo đức nhân cách; có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm cao nhằm tạo bước chuyển biến mới về chất lượng và hiệu quả giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoành Bồ, lựa chọn để xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí cấp tổ gồm những người ưu tú và thực sự có năng lực. 
-  Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa và các nhiệm vụ khác về đổi mới giáo dục, đào tạo và đổi mới thi cử.
- Thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn; sử dụng kết quả đánh giá theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
-  Xây dựng cơ chế khuyến khích công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm. Tăng cường cho cán bộ giáo viên tham quan, giao lưu học tập và trao đổi kinh nghiệm trong trường và các trường bạn.
-  Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường.
6. Tăng cường huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo của nhà trường
- Sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và của xã hội đầu tư cho nhà trường.
-  Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực để bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường.
-  Tham gia các chương trình hội nhập quốc tế về phát triển giáo dục và đào tạo như tham quan, học tập kinh nghiệm quản lý, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ vào Kế hoạch hành động của trường, xây dựng kế hoạch cụ thể của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, tổ chuyên môn, tổ văn phòng và tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ vào ngày 20 tháng 5 năm 2015 tổ chức đánh giá, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, điều chỉnh bổ sung các nhiệm vụ theo yêu cầu của BGH nhà trường.
 
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                          
- Sở GD&ĐT (B/c)
- BGh, các đoàn thể, TCM, TVP (T/h)
 - Lưu: VT.      
 
Hiệu trưởng
 
 
 
 
Đặng Thị Hiền
 
                                                                          
 
d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3