Trang chủ » Lịch công tác

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ Năm học 2014 - 2015

SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
                                                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  28/ KH- THPTHB
                                                                                                                                        Hoành Bồ, ngày 20  tháng 9 năm 2014
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
Năm học 2014 - 2015

Căn cứ Công văn số 4555/BGDĐT-PC ngày 25/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác pháp chế; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015;
           Thực hiện công văn số:   2356/ SGD&ĐT-VP V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác Pháp chế  của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 17 tháng 9 năm 2014. Trường THPT Hoành Bồ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác Pháp chế như sau:
          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, đảm bảo cho nhà trường  hoạt động tuân theo pháp luật; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đơn vị, của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 
- Nâng cao ý thức tự giác, tinh thần làm chủ tập thể, ý thức chấp hành pháp luật của CB,GV,NV và học sinh. Giúp cho CB,GV,NV và học sinh luôn nắm vững, hiểu và thực hiện tốt các nội quy, quy chế ,quy định của ngành, của nhà trường; Tích cực tự học, tự rèn để nâng cao trình độ về mọi mặt.
         II. ĐỐI TƯỢNG:
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  và học sinh trong trường.
         III. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI và các chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh (Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014;Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 05/3/2014, Kế hoạch số 3226/KH-UBND ngày 13/6/2014) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường  trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Kế hoạch số 68/KH-HĐPH ngày 30/7/2014 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức đợt cao điểm phổ biến giáo dục pháp luật về biển, đảo; Quyết định số 2960/KH-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2013-2016”.
4. Tiếp tục kiện toàn tổ chức phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi d¬ưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị.
         IV. NỘI DUNG CỤ THỂ :
1. Thành lập tổ pháp chế (Có quyết định thành lập kèm theo )
Lựa chọn những Cán bộ có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm quản lý, có bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm thực hiện công tác Pháp chế tại nhà trường.
Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Pháp chế do Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.
           2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:
Lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm học tại nhà trường. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phải phù hợp với lứa tuổi, và trình độ nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và Học sinh. Phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chế độ chính sách mà người học và người làm công tác quản lý, giảng dạy là đối tượng được điều chỉnh trực tiếp.
Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý tại các cơ sở giáo dục và đào tạo nhằm đảm bảo quyền lợi của trẻ em. Thông qua việc triển khai trợ giúp pháp lý cho trẻ em, trẻ chưa thành niên nhằm xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện. Chú trọng việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh trong nhà trường.
Việc triển khai các đề án về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các nhà trường được lồng ghép vào các hoạt động giáo dục pháp luật thường xuyên của mình.
Chú trọng việc đưa các tài liệu về công tác trợ giúp pháp lý, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ của trẻ em vào các buổi tuyên truyền trong các ngày thứ 3, 5 và thứ 7 hàng tuần. (Tài liệu và nội dung, kỹ năng đã được hướng dẫn tại các buổi tập huấn tháng 8/2014 và được đăng tải trên cổng thông tin thành phần của Sở Giáo dục và Đào http://quangninh.gov.vn/sogiaoducdaotao).
Tập trung chỉ đạo việc đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức hội thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi môn giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật giỏi cấp trường; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” sau khi Ban tổ chức cuộc thi ban hành kế hoạch và thể lệ dự thi.
Chỉ đạo bộ phận thư viện đảm bảo hệ thống tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Xây dựng, khai thác và sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật tại đơn vị. Cụ thể :
            2.1.  Đối với cán bộ giáo viên, nhân viên:
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến luật giáo dục, luật viên chức, luật công đoàn, luật lao động, luật bảo hiểm, luật xử phạt hành chính, luật thi đua khen thưởng…
    - Tuyên truyền sâu rộng về thực hiện luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,chống lãng phí. Pháp lệnh dân chủ cơ sở…
- Quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, của các cấp, điều lệ trường THPT, quy chế chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo…
- Tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, văn bản liên quan đến các chế độ chính sách, liên quan đến giáo dục đào tạo…
         - Tham gia thi tìm hiểu về pháp luật khi các cấp tổ chức.
            2.2. Đối với học sinh:
  - Phổ biến, giáo dục nội quy của nhà trường, quyền và bổn phận của học sinh, nhiệm vụ của học sinh, những điều ứng xử văn minh, thi đua khen thưởng…
- Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ,  tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ …
- Thực hiện nghiêm túc chương trình và thực hiện dạy - học có hiệu quả môn GDCD  đặc biệt coi trọng các giờ thực hành và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
          - Tham gia thi tìm hiểu về pháp luật khi các cấp tổ chức.
            2.3. Góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Tham gia ý kiến, chuẩn bị nội dung đối với việc xây dựng và góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở nhà trường và ở  địa phương trình ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
  Trong quá trình hoạt động có thể đề xuất việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về Bộ phận pháp chế Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở quyết định.
             Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác có liên quan một cách nghiêm túc, có chất lượng (nếu có).
     Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản, đặc biệt là các văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
    2.4. Xây dựng tủ sách pháp luật:
- Xây dựng tủ sách pháp luật trong nhà trường theo các danh mục quy định.
- Cập nhật, lưu trữ các văn bản quy phạm pháp luật, sách báo, băng đĩa, tranh ảnh, các tài liệu liên quan đến pháp luật…Chú ý thiết bị, tài liệu, phương tiện hỗ trợ công tác giáo dục pháp luật trong trường THPT.
- Tủ sách pháp luật được đặt trong thư viện nhà trường và giao cho cán bộ thư viện quản lý và hoạt động theo đúng quy định.
     2.5. Ban hành và quản lý các văn bản:
        - Lập hồ sơ theo dõi, quản lý văn bản đi và văn bản đến theo quy định.
          - Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các văn bản hành chính do  nhà trường đã ban hành.
               2.6. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật
Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật;
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của cán bộ, giáo viên, nhân viên và Học sinh trong nhà trường.
      2.7. Về công tác bồi thường của Nhà nước
Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của mình theo quy định tại Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo công chức, viên chức, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý của mình nâng cao trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp khi giải quyết công việc của nhân dân nhằm hạn chế phát sinh trường hợp bồi thường của Nhà nước, bồi thường dân sự.
      2.8. Công tác cải cách thủ tục hành chính
Xây dựng kế hoạch thực hiện và tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, của ngành (theo Quyết định số 219/QĐ-SGD&ĐT ngày 25/02/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh và Kế hoạch số 1046/KH-SGD&ĐT ngày 13/5/2014 triển khai thực hiện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015 trong ngành Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn). Trong đó, tập trung tuyên truyền các thủ tục hành chính có sự thay đổi, điều chỉnh hoặc đã được hủy bỏ, bãi bỏ, trình tự, cách thức giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hướng dẫn học sinh và cha mẹ học sinh về địa điểm tiếp nhận các hồ sơ để tránh gây phiền hà, mất thời gian, kinh phí trong quá trình đi lại, giải quyết thủ tục hành chính.
Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo  cần tổng hợp và đề xuất việc công bố mới các thủ tục hành chính, việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính về Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị nghiên cứu, xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố.
       2.9.  Công tác thi đua khen thưởng
             Có cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân có thành tích trong công tác pháp chế tại đơn vị hoặc đề xuất Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.
         V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
- Tổ công tác pháp chế căn cứ  hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác pháp chế xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại nhà trường.
Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
          - Yêu cầu 100% CB, GV, học sinh phải nêu cao tính tích cực, tự giác trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức và chấp hành luật pháp. Thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình.
- Giáo viên giảng dạy bộ môn GDCD nâng cao chất lượng giảng dạy, lồng ghép và tuyên truyền pháp luật cho học sinh.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép vào các buổi họp hội đồng giáo dục, họp chuyên môn,  họp Công đoàn, tổ chức các hoạt động ngoại khoá, thi tìm hiểu về pháp luật, tổ chức tốt ngày pháp luật trong nhà trường…
- Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động văn nghệ,TDTT tạo bầu không khí vui tươi thoải mái trong nhà trường.
- Sưu tầm tranh ảnh, băng hình và các tài liệu có liên quan để tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
- Chú ý lồng ghép tuyên truyền giáo dục pháp luật vào các tiết chào cờ, ngoại khoá, sinh hoạt lớp…
- Hàng năm, dành một ít kinh phí để bổ sung các thiết bị, tài liệu phục vụ công tác giáo dục pháp luật.
- Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển hình…
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trường THPT Hoành Bồ năm học 2014 - 2015, đề nghị tất cả các CB, GV, NV và học sinh trong toàn trường quan tâm thực hiện tốt.

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (b/c); 
- Tổ pháp chế(CĐ)
- CB, GV, NV, HS(t/h)
- Lưu VT.
                                                                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                      Trần Thị Khanh
 
d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3