Trang chủ » Lịch công tác

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   1569/SGD&ĐT-TCCB  
Quảng Ninh, ngày    21    tháng   7   năm 2015
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
 
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Thực hiện Công văn số 881-SNV-CCHC ngày 19/6/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2015 và thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ), Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác quản lý và những người có liên quan trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức.
2. Yêu cầu
- Xác định đầy đủ các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện theo quy định của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.
- Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị định.
- Phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của cơ quan Sở, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Kế hoạch số 1025/KH-UBND ngày 03/3/2015 của  UBND tỉnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị
- Nội dung: Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, những điểm mới của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP so với Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan.
- Hình thức phổ biến, tuyên truyền:
+ Hội nghị quán triệt việc triển khai thực hiện Nghị định;
+ Đăng tải những nội dung cơ bản của Nghị định trên Trang thông tin điện tử của ngành;
+ Niêm yết nội dung Điều 7, Điều 9, Điều 11 của Nghị định 04/2015/NĐ-CP tại cơ quan Sở, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.
- Đơn vị thực hiện: Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.
- Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.
- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2015.
2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ của các cơ quan, đơn vị; kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân
- Rà soát, bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
- Kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn và năng lực thực hiện nhiệm vụ.
- Đơn vị thực hiện: Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.
3. Rà soát, đề xuất việc sửa đổi hoặc thay thế các văn bản nội bộ về thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị (Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý trang thiết bị làm việc của đơn vị; Quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị …) đảm bảo phù hợp với các quy định của Chính phủ
Đơn vị thực hiện: Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.
Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.
4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị
- Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cấp ngành, các đơn vị trong ngành hoặc người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chú trọng gắn công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp với công tác phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo quy định; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định này; chủ động phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, làm rõ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ, vi phạm quy chế, quy trình công tác.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ (thư ký giúp việc Ban chỉ đạo).
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
5. Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức
- Hàng năm cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức:
+ Về thời gian tổ chức Hội nghị, thành phần tham dự, nội dung của Hội nghị theo quy định tại Điều 5, Mục 1, Chương II của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (đối với các trường học thực hiện theo năm học).
+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức bất thường chỉ được thực hiện khi có 1/3 cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hoặc Ban chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị yêu cầu.
6. Công tác thông tin, báo cáo
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác báo cáo định kỳ kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ trước 15/5 (báo cáo 6 tháng đầu năm) và trước 10/11 (báo cáo năm) gửi về Ban Chỉ đạo ngành về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (qua Phòng Tổ chức cán bộ).
- Phòng Tổ chức cán bộ (đơn vị giúp việc thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của ngành) thực hiện công tác báo cáo định kỳ kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ trước 20/5 (báo cáo 6 tháng đầu năm) và trước 15/11 (báo cáo năm) gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) và Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo
- Là đầu mối tổ chức thực hiện, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về kết quả thực hiện Kế hoạch này;
- Giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của ngành tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định theo quy định, phù hợp yêu cầu thực tiễn.
2. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch của đơn vị trên cơ sở kế hoạch này đảm bảo nội dung và thời gian quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, đề nghị phản ánh về Phòng Tổ chức cán bộ (ĐT: 0333.826.528) để báo cáo Ban chỉ đạo xem xét, giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Lưu: TCCB, VT.
GIÁM ĐỐC
 
 
                        (Đã ký)
 
 
Vũ Liên Oanh
 
 
 
 
d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3