Trang chủ » Lịch công tác

Kế hoạch BDTX GDTrH năm 2015-2016

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

Số: 1117/SGDĐT-GDTrH
 
V/v  thực hiện chương trình
bồi dưỡng thường xuyên giáo viên  trung học năm học 2015-2016
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

         Quảng Ninh, ngày 02 tháng 6 năm 2015             
 
 
                                 Kính gửi:  
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường có cấp Trung học phổ thông;
- Các trường Phổ thông dân tộc nội trú.
Căn cứ Công văn số 2012/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên năm 2015, Sở GD&ĐT hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các trường có cấp Trung học phổ thông (THPT) và các trường Phổ thông dân tộc nội trú (sau đây được gọi chung là các đơn vị) tổ chức việc thực hiện Chương trình BDTX cán bộ quản lí và giáo viên cấp trung học năm học 2015-2016 như sau:
            I. Đối tượng bồi dưỡng
Thực hiện theo hướng dẫn trong Công văn số 1771/SGD&ĐT-GDTrH ngày 26/6/2013 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh.
II. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng
            1. Khối kiến thức bắt buộc: 60 tiết/năm học/giáo viên.
            1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
            - Bồi dưỡng về công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh;
- Bồi dưỡng về tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm, sáng tạo trong nhà trường phổ thông.
            1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
1.2.1. Theo hình thức tự học: 20 tiết
- Chủ đề 1: Xây dựng các chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học; thiết kế tiến trình dạy học theo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực;
- Chủ đề 2: Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên Trung học theo Chuẩn (hướng dẫn tại công văn số 879/SGD&ĐT-GDTrH ngày 10/3/2012 về việc thực hiện đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng và giáo viên Trung học theo Chuẩn từ năm học 2011 – 2012).
1.2.2.Theo hình thức tập trung (sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn): 10 tiết
- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học (hướng dẫn tại công văn số 2759/SGD&ĐT-GDTrH ngày 27/10/2014 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; Tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng). 
            2. Khối kiến thức tự chọn - Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên.
2.1. Đối với giáo viên THPT
- Nội dung bồi dưỡng: Giáo viên lựa chọn các mô đun  trong 15 mô đun sau (đảm bảo thời lượng đủ 60 tiết) để bồi dưỡng: 3, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 29.
- Phương thức bồi dưỡng: Tự học.
2.2. Đối với giáo viên THCS: Các Phòng GD&ĐT quy định nội dung bồi dưỡng và phương thức bồi dưỡng.
 III. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên
Thực hiện theo hướng dẫn trong Công văn số 698/SGD&ĐT-GDTrH ngày 01/3/2013 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh.
IV. Khung thời gian thực hiện
   
Nội dung công việc Thời gian (tháng/năm)
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1.Xây dựng kế hoạch: Sở, Phòng, trường, giáo viên x x                   x
2.Bồi dưỡng tập trung   x x x x x x x x      
3.Bồi dưỡng tự chọn   x x x x x x x x      
4.Kiểm tra, đánh giá   x x x x x x x x x x x
5.Nghiệm thu, đánh giá kết quả, cấp chứng nhận             x x x x x x
6.Tổng hợp kết quả, báo cáo                   x x x
7.Tổ chức sơ kết, tổng kết                     x x
 
Trên đây là quy định khung thời gian, với mỗi công việc cụ thể, nếu cần thiết Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có công văn hướng dẫn chi tiết.
V. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ vào Quy chế BDTX ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ GD&ĐT, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác BDTX giáo viên năm học 2015 – 2016 của đơn vị đạt kết quả. Cần chú ý quan tâm tổng hợp nhu cầu học tập, bồi dưỡng của từng giáo viên để xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng giáo viên của đơn vị. Thường xuyên rút kinh nghiệm, đánh giá chất lượng các đợt bồi dưỡng giáo viên.
2. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác BDTX giáo viên đối với các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, các trường THCS (đối với các Phòng GD&ĐT), các tổ, nhóm chuyên môn (đối với các trường có cấp THPT ). Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức kiểm tra công tác BDTX giáo viên tại một số đơn vị, kế hoạch kiểm tra cụ thể, Sở sẽ có thông báo sau.
3. Tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác BDTX giáo viên. Hướng dẫn phương pháp tự học, tự bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn qua mạng cho giáo viên. Khuyến khích giáo viên thực hiện tự BDTX qua mạng Trường học kết nối bằng tài khoản giáo viên đã được cấp trong năm học 2014-2015. Phát huy tốt vai trò của cốt cán trong việc bồi dưỡng, kiểm tra, hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt các nội dung BDTX theo kế hoạch. Tăng cường việc BDTX giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên môn theo tổ/trường/cụm trường.
4. Việc đánh giá và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX của giáo viên theo Quy chế phải được thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng của mỗi giáo viên. Đặc biệt là phải làm cho mỗi giáo viên luôn có ý thức tự giác bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho bản thân, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học, giáo dục học sinh.
Các Phòng GD&ĐT chủ động thực hiện việc đánh giá và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên trung học cơ sở.
Hiệu trưởng các trường có cấp trung học phổ thông chịu trách nhiệm về đánh giá kết quả BDTX của cán bộ, giáo viên đơn vị mình để Sở GD&ĐT xem xét thực hiện việc cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên trung học phổ thông.
  5. Các đơn vị nộp về Sở GD&ĐT (qua địa chỉ email: phonggdtrh.soquangninh@moet.edu.vn): Kế hoạch BDTX giáo viên  năm học 2015-2016 trước ngày 30/6/2015; Báo cáo kết quả thực hiện công tác BDTX giáo viên năm học 2015-2016 trước ngày 30/5/2016. 
         Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các đơn vị báo cáo với Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH, điện thoại 033.3825517) để có hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên;                                                                                               
- Giám đốc(để b/c); Các PGĐ (để biết);
- Các phòng: KHTC, TCCB, GDCN;
- Thanh tra Sở;
- Công đoàn ngành;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VP, GDTrH. 
 
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã kí)
 
 
Ngô Văn Hợi
 
 
 
d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3