Trang chủ » Lịch công tác

PHỤ BIỂU CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HẰNG NĂM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP NGÀY 09/01/2015 CỦA CHÍNH PHỦ

PHỤ BIỂU
CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HẰNG NĂM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP NGÀY 09/01/2015 CỦA CHÍNH PHỦ
( Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1569 /KH-SGD&ĐT ngày  21  tháng 7 năm 2015)
 
 
 
STT Nhiệm vụ cụ thể Đơn vị
chủ trì
Đơn vị
phối hợp
Nội dung
triển khai
Thời gian thực hiện hàng năm Ghi chú
 
1
 
Xây dựng Chương trình, kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trên cơ sở Kế hoạch 1025/KH-UBND tỉnh
 
Sở Giáo dục và Đào tạo
 
 
Công đoàn GD tỉnh
 
Chương trình, kế hoạch thực hiện QCDC của cơ quan Sở GD&ĐT và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở
 
 
Tháng 01
 
Sở GD&ĐT gửi Kế hoạch về Sở Nội vụ trước ngày 15/02
 
2
 
Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức gồm: Cơ quan Sở GD&ĐT và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở
 
Sở Giáo dục và Đào tạo;
Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở
 
Công đoàn GD tỉnh;
Công đoàn trường học trực thuộc
 
Biên bản Hội nghị;
Nghị quyết Hội nghị
 
Tháng 01 (đối với các trường học thực hiện theo năm học)
 
Thực hiện dân chủ trong tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014/NĐ-CP; trong chia thu nhập tăng thêm; trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, đề bạt, luân chuyển …
 
 
3
 
Xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các Quy chế có liên quan đến việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở
 
Sở Giáo dục và Đào tạo;
Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở
 
Các Đoàn thể, bộ phân chuyên môn thuộc cơ quan, đơn vị
 
Quyết định ban hành hoặc QĐ sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị trên cơ sở các ý kiến tham gia của CB,CC,VC
 
Thường xuyên
 
Ban hành QĐ sau Hội nghị CB,CC,VC nếu được nhất trí sửa đổi, bổ sung
 
4
 
Thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của cơ quan, đơn vị
 
Sở Giáo dục và Đào tạo;
Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở
 
Các Đoàn thể cơ quan, đơn vị hoặc bộ phận trực thuộc có liên quan
 
QĐ thành lập (đối với những đơn vị chưa thành lập BCĐ); QĐ kiện toàn (đối với những đơn vị có sự thay đổi về nhân sự)
 
Thường xuyên
 
Khi cơ quan, đơn vị có sự thay đổi về tổ chức bộ máy hoặc nhân sự
 
5
 
Kiểm tra việc thực hiện QCDC trong hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở
 
Sở Giáo dục và Đào tạo
 
 
CĐGD tỉnh
Các phòng, ban, Thanh tra, văn phòng Sở;
Các đơn vị sự nghiệp công lập được kiểm tra
 
QĐ thành lập Đoàn kiểm tra;
Báo cáo kết quả kiểm tra
 
Hàng năm
 
Phối hợp với Chương trình thanh tra, kiểm tra  của CĐGD tỉnh và Thanh tra Sở
 
6
 
Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện QCDC theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CPngày 09/01/2015 của Chính phủ
 
Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở
 
Ban Thanh tra nhân dân trường học
 
Kế hoạch kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra
 
Hàng năm
 
Báo cáo chi tiết nội dung này trong báo cáo 6 tháng và báo cáo năm gửi Sở GD&ĐT
 
7
 
Tuyên truyền, phổ biến quán triệt việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan Sở, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở đến toàn thể CB,CC,VC
 
Sở Giáo dục và Đào tạo;
Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở
 
Các Đoàn thể, bộ phân chuyên môn thuộc cơ quan, đơn vị có liên quan
 
Qua các hình thức tuyên truyền, nội dung thông tin …
 
Thường xuyên
 
Báo cáo chi tiết nội dung này trong báo cáo 6 tháng và báo cáo năm gửi Sở GD&ĐT
 
8
 
Triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình công tác hàng năm của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của ngành 
 
Thường trực Ban chỉ đạo ngành
 
Sở Giáo dục và Đào tạo;
Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở
 
Các nhiệm vụ đã triển khai theo Chương trình của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở  của ngành 
 
Hàng năm
 
 
9
 
Báo cáo kết quả thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở  theo định kỳ, đột xuất
 
Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở;
Phòng TCCB Sở GD&ĐT
 
Sở GD&ĐT
Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở
 
Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm, báo cáo đột xuất (nếu có)
 
Tháng 5,11 hàng năm
 
 
 
d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3