Trang chủ » Tài nguyên

Tổ lý-TD

 
TỔ VẬT LÝ- THỂ DỤC
 
 
TỔ TRƯỞNG: VŨ TRỌNG ĐÃNG
- Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VẬT LÝ
- Trình độ QLGD:
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Điện thoại bàn : 0333690203
- Điện thoại di động: 0936028468
TỔ PHÓ: NGUYỄN THI TÁM
- Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT
- Trình độ QLGD:
- Trình độ LLCT:
- Điện thoại văn phòng:
- Điện thoại di động: 0933886555
GIÁO VIÊN: TRẦN THẾ TẤN
- Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VẬT LÝ
- Trình độ QLGD:  
- Trình độ LLCT:
- Điện thoại văn phòng:
- Điện thoại di động: 0989562252
GIÁO VIÊN: PHẠM ĐÌNH HÒE
- Trình độ chuyên môn: CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VẬT LÝ
- Trình độ QLGD:  
- Trình độ LLCT:
- Điện thoại văn phòng:
- Điện thoại di động: 01688434908
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ MAI HUYÊN
- Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VẬT LÝ
- Trình độ QLGD:  
- Trình độ LLCT:
- Điện thoại văn phòng:
- Điện thoại di động: 0906166211
GIÁO VIÊN: PHẠM VĂN LẪY
- Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VẬT LÝ
- Trình độ QLGD:  
- Trình độ LLCT:
- Điện thoại văn phòng:
- Điện thoại di động: 01673556044
GIÁO VIÊN: PHẠM VĂN ĐỒNG
- Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC KTCN
- Trình độ QLGD:  
- Trình độ LLCT:
- Điện thoại văn phòng:
- Điện thoại di động: 0982104558
 
 
 

 
GIÁO VIÊN: NGUYỄN BÍCH THẢO
- Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VẬT LÝ
- Trình độ QLGD:  
- Trình độ LLCT:
- Điện thoại văn phòng:
- Điện thoại di động: 0915398508
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3