Trang chủ » Trường THPT Hoành Bồ » TIN MỚI NHẤT

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2016 - 2017

Thứ ba - 18/10/2016 19:41
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2016 - 2017
SỞ GD & ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
        Số:            /KH- THPTHB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                      Hoành Bồ, ngày 12 tháng 10  năm 2016
 
KẾ HOẠCH
 CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI
Nămhọc 2016 - 2017
 
     Thực hiện công văn số 881/SGD&ĐT-VP ngày 25/4/2016 của sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trong các cơ sở giáo dục.
     Căn cứ tình hình thực  tế tại nhà trường; Trường THPT Hoành Bồ xây dựng kế hoạch công tác phòng chống thiên tai năm học 2016 - 2017 như sau:
 
      1. Mục đích, yêu cầu
             Tăng cường hiệu lực quản lý về quản lý cơ sở vật chất, khắc phục những thiếu sót trong việc bảo quản đồ dùng thiết bị dạy học, hóa chất thí nghiệm, sử dụng nguồn lửa, nhiệt, điện, khí đốt hóa lỏng...;đảm bảo không có vi phạm của giáo viên và học sinh trong nhà trường.
              Nâng cao hiệu quả tuyên truyền những quy định của pháp luật về công tác phòng chống cháy nổ, nguyên nhân, nguy cơ có thể xẩy ra cháy, nổ, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy; phương pháp xử lý các tình huống cháy, nổ thoát nạn khi có cháy xẩy ra trong nhà trường.
              Thực tập xử lý tình huống phòng chống cháy, nổ.   
               Tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên toàn trường hiểu biết về tác hại của lũ lụt và các biện pháp né tránh.
             2. Nội dung biện pháp
 
            2.1. Nộidung
             - Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai nhà trường; xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai hàng năm; có phương án cụ thể để chủ động ứng phó với các tình huống thời tiết phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học; bố trí thành viên trực để chỉ đạo trong thời gian trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai hoặc thời tiết có diễn biễn bất thường (có quyết định kèm theo.)
           - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về công tác phòng, chống thiên tai thông qua các hội nghị, buổi họp, qua việc tích hợp, lồng ghép phù hợp vào giảng dạy một số môn học, qua hoạt động ngoại khóa, qua báo chí và các phương tiện thông tin khác.
Tổ chức tuyên truyền sâu rộng những quy định của pháp luật về công tác phòng chống cháy nổ, nguyên nhân, nguy cơ có thể xẩy ra cháy, nổ; Các nguy cơ sẩy ra lũ bão….
             - Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy; Các biện pháp phòng chống lụt bão.
             - Phương pháp xử lý các tình huống cháy, nổ thoát nạn khi có cháy xẩy ra trong nhà trường tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.
- Cập nhật đầy đủ thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, khí tượng thủy văn qua các phương tiện thông tin đại chúng và nội dung chỉ đạo phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả của các Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, của Ủy ban nhân dân các cấp, của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Trước khi dự báo có thiên tai xảy ra,tổ chức chỉ đạo việc kiểm tra các vị trí xung yếu,  không để cho cán bộ, giáo viên và học sinh làm việc, học tập ở khu vực nguy hiểm, di dời con người và tài sản đến khu vực an toàn; sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, huy động phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu.
             2.2. Biện pháp
               - Công tác tuyên truyền: Tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt những quy định của pháp luật về công tác phòng chống cháy nổ, nguyên nhân, nguy cơ có thể xẩy ra cháy, nổ; Các nguy cơ sẩy ra lũ bão tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.
              - Kiểm tra - Đánh giá: Xây dựng kế hoạch phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện trong các cuộc họp của nhà trường, giao ban tuần… Nhắc nhở tuyên truyền, kiểm điểm việc thực hiện của học sinh trong các tiết chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp và trong các hoạt động NGLL.
              - Thường xuyên rà soát cơ sở vật chất của đơn vị để có biện pháp bổ sung, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và bảo vệ tài sản, hồ sơ, sổ sách không bị mất mát, hư hỏng do thiên tai, định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất khi có bất thường, nhà trường tổ chức kiểm tra nội vụ nhằm ngăn chặn và phát hiện việc HS vi phạm quy định phòng, chữa cháy…
-  Chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai của huyện Hoành Bồ, của thị trấn Trới để phối hợp thực hiện công tác này trong đơn vị và trên địa bàn. Phối hợp với UBND thị trấn Trới, tổ dân, khu phố, Công an Thị trấn Trới, Công an Huyện Hoành Bồ nắm bắt tình hình và xử lý kịp thời các tình huống xẩy ra.
             - Phát động phong trào phát giác các trường hợp vi phạm, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm GV và HS vi phạm, đưa vào tiêu chí thi đua, đánh giá xếp loại GV và HS.
             - Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác PCCC, phòng chống thiên tai…...
             - Có kế hoạch cụ thể khi có dự báo thiên tai xảy ra để kịp thời phòng, chống..
   - Báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại (nếu có) và các phương án đề xuất khắc phục hậu quả về Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản  qua hộp thư điện tử: vanphong.soquangninh@moet.edu.vn  một cách kịp thời.
            3. Tổ chức thực hiện:
                3.1. Hiệu trưởng
               - Ra quyết định thành lập BCĐ phòng chống thiên tai – hỏa hoạn và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.
                -  Ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện mọi nhiệm vụ theo phân công, xây dựng kế hoạch, tuyên truyền đến từng CB,GV và NV và giám sát việc thực hiện theo kế hoạch.
                 3.2. Các tổ trưởng chuyên môn:
               - Tuyên truyền kế hoạch đến các tổ viên trong tổ và giám sát việc thực hiện.
               - Phân công ngắt cầu dao điện khi không làm việc trong phòng tổ chuyên môn và các phòng chức năng khác do tổ mình phụ trách.
              -  Đóng và khóa chặt hết các cửa phòng sau mỗi buổi làm việc.
               - Thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm về hư hỏng tại phòng tổ chuyên môn và các phòng chức năng khác do tổ mình phụ trách nếu thiếu tinh thần trách nhiệm khi có bão, lũ xảy ra  .
                 3.3.  Với các GVCN:
               - Tuyên truyền đến học sinh lớp mình phụ trách và giám sát việc thực hiện của HS trong nhà trường.
               - Phân công cụ thể cho học sinh chịu trách nhiệm ngắt cầu dao điện khi không có HS trong lớp. Đóng chặt hết các cửa sổ sau mỗi buổi học.
               - Thường xuyên kiểm tra CSVC lớp mình phụ trách, khắc phục những hư hỏng nhẹ để đảm bảo an toàn cho HS.
              - Báo cáo BGH những hỏng hóc lớn không thể khắc phục để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời.
                 3.4.  Đoàn TN :
               - Tuyên truyền đến học sinh trong toàn trường qua hệ thống truyền thanh của Đoàn và giám sát việc thực hiện của HS trong nhà trường.
               - Kiểm tra việc  ngắt cầu dao điện của HS các lớp sau các buổi học, việc đóng cửa sổ của các phong và báo cáo về nhà trường để có biện pháp xử lý.
              - Tham gia lao động sửa chữa những hỏng hóc nhỏ khi có HS yêu cầu
                3.5. Tổ bảo vệ:
               - Mở và đóng hết các phòng học trước và sau các buổi học.
                - Cùng ĐTN thường xuyên kiểm tra việc  ngắt cầu dao điện của HS các lớp sau các buổi học, việc đóng cửa sổ của các phòng và báo cáo về nhà trường để có biện pháp xử lý.
              - Tham gia lao động sửa chữa những hỏng hóc nhỏ khi có HS yêu cầu
                Các cá nhân chịu trách nhiệm trước nhà trường về nhiệm vụ được giao, đặc biệt là với Đoàn TN, Công đoàn và GV chủ nhiệm chú ý không để xảy ra các vi phạm trong giáo viên và học sinh mình quản lý.
                  Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác phòng chống thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn của trường THPT Hoành Bồ. Đề nghị các đồng chí CB – GV – NV – HS trong toàn trường nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.
 
 Nơi nhận:                                                                                                              
      - Chi bộ (để b/c);
      - CĐ, ĐTN, các Tổ (để phối hợp t/h);
      - Website trường;
      - Lưu: VT.
 
 
KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
     
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GD & ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
            Số:    /BCĐ- THPTHB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                        Hoành Bồ, ngày 12 tháng 10 năm 2016
 
                     
 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN
Ban chỉ đạo chỉ đạo phòng chống thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn
Năm học 2016-2017
1. Trưởng ban chỉ đạo - Bà: Trần Thị Khanh - Phó hiệu trưởng
 
- Xây dựng kế hoạch (Báo cáo hiệu trưởng phê duyệt)
- Quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch theo phê duyệt của hiệu trưởng.
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ. Tổng hợp báo cáo hiệu trưởng
2. Các ủy viên
2.1. Ông Phạm Văn Tuân –  TTCM
- Triển khai các công văn, văn bản chỉ đạo, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nội dung phòng chống bão lụt, hỏa hoạn.
- Kiểm tra, đôn đốc giáo viên công tác phòng chống bão lụt, thiên tai tại cơ quan.
- Trực trường khi có sự vụ (Theo phân công).
2.2. Ông Tô Hải Bình – TKHĐ, TTCM
- Ghi chép nội dung các cuộc họp triển khai nhiệm vụ trước các sự kiện cụ thể và định kỳ.
- Kiểm tra, đôn đốc học sinh (Kết hợp với GVCN)  công tác phòng chống bão lụt, thiên tai, hỏa hoạn tại cơ quan.
- Trực trường khi có sự vụ (Theo phân công).
2.3. Ông Hoàng Đình Hùng – Bảo vệ
- Chỉ đạo tổ bảo vệ thường trực nhà trường, thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, phòng chống lũ lụt, thiên tai.
- Kiểm tra thường xuyên hệ thống phòng chống hỏa hoạn, thiên tai tại nhà trường, báo cáo trưởng ban (Hàng tháng)
- Trực trường khi có sự vụ (Theo phân công)
2.4. Ông Vũ Trọng Đãng – TTCM
- Triển khai các công văn, văn bản chỉ đạo, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nội dung phòng chống bão lụt, hỏa hoạn.
- Kiểm tra, đôn đốc giáo viên công tác phòng chống bão lụt, thiên tai tại cơ quan.
- Trực trường khi có sự vụ (Theo phân công)
2.5. Ông Nguyễn Minh Đức – TTCM
- Kiểm tra, đôn đốc học sinh (Kết hợp với GVCN)  công tác phòng chống bão lụt, thiên tai, hỏa hoạn tại cơ quan.
- Kiểm tra, đôn đốc giáo viên công tác phòng chống bão lụt, thiên tai tại cơ quan.
- Trực trường khi có sự vụ (Theo phân công).
2.6. Bà Phạm Lệ Quỳnh Trang - BTĐT:
 - Tổ chức chỉ đạo việc tuyên truyền kế hoạch đến học sinh trong toàn trường qua hệ thống truyền thanh của Đoàn và giám sát việc thực hiện của HS trong nhà trường.
 - Phân công kiểm tra việc  ngắt cầu dao điện của HS các lớp sau các buổi học, việc đóng cửa sổ của các phong và báo cáo về nhà trường để có biện pháp xử lý.
 - Tổ chức cho ĐV – TN tham gia lao động sửa chữa những hỏng hóc nhỏ khi có học sinh yêu cầu
 - Trực trường khi có sự vụ (Theo phân công).
Đề nghị các ông ( bà) trong BCĐ thực hiện nghiêm túc phân công nhiệm vụ trên./.
 Nơi nhận:
      - Chi bộ (để b/c);
      - Tổ chuyên môn (để t/h);
      - Website trường;
      - Lưu: BCĐ.
 
 
TRƯỞNG BAN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3