Trang chủ » Trường THPT Hoành Bồ » TIN MỚI NHẤT

QUYẾT ĐỊNH

Thứ năm - 03/09/2020 20:43
Về việc xóa tên học sinh trong danh sách trúng tuyển, tuyển thẳng và phê duyệt bổ sung học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 của 21 trường trung học phổ thông không chuyên biệt
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
            Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2014/TT- BGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018;
Căn cứ Quyết định số 2546/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh;
            Căn cứ Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông không chuyên biệt.
 QUYẾT ĐỊNH:
         
            Điều 1. Xóa tên 93 học sinh trong danh sách trúng tuyển, 90 học sinh trong danh sách tuyển thẳng và phê duyệt bổ sung 109 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 của 21 trường trung học phổ thông không chuyên biệt. (Danh sách chi tiết kèm theo Quyết định này)
            Điều 2. Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông tại Điều 1 có trách nhiệm công bố công khai danh sách học sinh bị xóa tên, danh sách học sinh được bổ sung tới học sinh, cha mẹ học sinh.
           Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Giáo dục trung học; Hiệu trưởng các trường tại Điều 3 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- GĐ, các PGĐ Sở ;
- Lưu: TV, KTKĐ.
                KT. GIÁM ĐỐC
                 PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
                 Đinh Ngọc Sơn
DANH SÁCH HỌC SINH XÓA TÊN KHỎI DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2020 - 2021 Trường trung học phổ thông Hoành Bồ
(Kèm theo Quyết định số 1747/QĐ-SGDĐTngày 26/8/2020 của Sở GDĐT Quảng Ninh)
I. Xóa tên khỏi Danh sách trúng tuyển (phê duyệt tại Quyết định số 1639/QĐ-SGDĐT ngày 08/8/2020)
TT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Dân tộc ít người Học sinh trường THCS Điểm các môn thi Điểm
ƯT
Nhóm
xét
tuyển
Nhóm
xét
tuyển
Văn NN Toán
1 0103048 PHẠM GIA KHÁNH 04/03/2005 Hoành Bồ, Hạ Long   Trới 6,00 7,50 6,25   1  
2 260115 HOÀNG VĂN HIỆP 15/07/2005 Việt Hưng, Hạ Long   Việt Hưng 5,75 8,00 4,50   1  
3 260179 NGUYỄN QUANG LINH 12/09/2005 Thống Nhất, Hạ Long   Thống Nhất 5,50 6,75 5,75   1  
4 260127 ĐẶNG THỊ HUẾ 17/06/2005 Đồng Lâm, Hạ Long Dao PTDTBT Đồng Lâm 2 3,50 2,75 1,50 2 2  
5 260106 LÝ THỊ HẰNG 28/05/2005 Đồng Lâm, Hạ Long Dao PTDTBT Đồng Lâm 1 2,00 2,25 1,25 2 2  
6 260231 TRIỆU THỊ NGUYỆT 18/06/2005 Đồng Lâm, Hạ Long Dao PTDTBT Đồng Lâm 1 1,00 1,75 2,00 2 2  
7 260010 LINH TÚ ANH 21/01/2005 Đồng Sơn, Hạ Long Dao Đồng Sơn 1,50 2,50 3,00 2 2  
8 260088 ĐẶNG THỊ THU 08/10/2005 Đồng Sơn, Hạ Long Dao Đồng Sơn 1,50 2,00 2,00 2 2  
9 260134 ĐẶNG MAI HUYÊN 06/01/2005 Đồng Sơn, Hạ Long Dao Đồng Sơn 1,50 4,50 1,75 2 2  
10 260169 ĐẶNG HƯƠNG LINH 26/02/2005 Đồng Sơn, Hạ Long Dao Đồng Sơn 1,25 3,50 1,50 2 2  
11 260357 ĐẶNG ĐÌNH VĂN 13/05/2005 Đồng Sơn, Hạ Long Dao Đồng Sơn 1,00 4,75 0,75 2 2  
12 260073 BÀN QUANG ĐỨC 12/01/2005 Đồng Lâm, Hạ Long Dao PTDTBT Đồng Lâm 2 1,50 3,00 2,25 2 2  
13 260153 ĐẶNG PHƯƠNG KHẢI 13/02/2005 Đồng Lâm, Hạ Long Dao PTDTBT Đồng Lâm 2 1,50 2,50 1,75 2 2  
14 260177 LÝ VĂN LINH 13/08/2005 Đồng Lâm, Hạ Long Dao PTDTBT Đồng Lâm 1 2,00 3,00 1,50 2 2  
15 260254 TRIỆU QUÝ QUẢNG 19/08/2005 Đồng Lâm, Hạ Long Dao PTDTBT Đồng Lâm 1 1,75 4,25 1,00 2 2  
16 260259 ĐẶNG PHÚC QUYẾN 31/10/2005 Đồng Lâm, Hạ Long Dao PTDTBT Đồng Lâm 2 2,00 1,75 2,00 2 2  
17 260325 ĐẶNG VĂN TIỆP 10/02/2005 Đồng Lâm, Hạ Long Dao PTDTBT Đồng Lâm 2 1,75 3,75 1,50 2 2  
18 260354 BÀN THỊ UYÊN 04/11/2005 Đồng Lâm, Hạ Long Dao PTDTBT Đồng Lâm 2 2,50 2,00 1,50 2 2  
 
 
II. Xóa tên khỏi Danh sách tuyển thẳng (phê duyệt tại Quyết định số 1178/QĐ-SGDĐT ngày 10/7/2020)
TT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Dân tộc ít người Học sinh trường THCS Ghi chú
1   BÀN THỊ HUYỀN 25/09/2005 Hòa Bình, Hạ Long Dao PTDTNT Hoành Bồ Trúng tuyển vào Trường PTDT Vùng cao VB
2   BÀN THỊ VÂN ANH 14/04/2005 Kỳ Thượng, Hạ Long Dao PTDTNT Hoành Bồ Trúng tuyển vào Trường PTDT nội trú tỉnh
3   ĐẶNG THỊ YẾN NHI 22/12/2005 Hòa Bình, Hạ Long Dao PTDTNT Hoành Bồ Trúng tuyển vào Trường PTDT nội trú tỉnh
 
 
 
III. Trúng tuyển bổ sung
TT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Dân tộc ít người Học sinh trường THCS Điểm các môn thi Điểm
ƯT
Nhóm
xét
tuyển
Điểm
xét
tuyển
Văn NN Toán
1 260008 ĐINH TIẾN ANH 05/10/2005 Lê Lợi, Hạ Long   Lê Lợi 3,50 3,00 1,00   1 12,00
2 260030 PHẠM THỊ ÁNH 06/03/2005 Việt Hưng, Hạ Long   Việt Hưng 3,00 2,50 1,75   1 12,00
3 260047 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 02/12/2005 Lê Lợi, Hạ Long   Lê Lợi 2,75 2,75 2,00   1 12,25
4 260057 CAO TIẾN DŨNG 27/05/2005 Việt Hưng, Hạ Long   Trới 1,75 4,00 2,75   1 13,00
5 260072 ĐỖ VĂN ĐÔNG 31/08/2005 Lê Lợi, Hạ Long   Trới 3,50 3,75 1,00   1 12,75
6 260074 BÙI VĂN ĐỨC 03/06/2005 Việt Hưng, Hạ Long   Việt Hưng 3,00 2,25 2,00   1 12,25
7 260095 BÙI QUANG HẢI 15/09/2005 Việt Hưng, Hạ Long   Việt Hưng 2,50 2,50 2,50   1 12,50
8 260156 NGUYỄN VĂN KHÁNH 18/12/2005 Việt Hưng, Hạ Long   Việt Hưng 1,00 2,25 4,25   1 12,75
9 260200 HOÀNG DUY MẠNH 12/06/2005 Lê Lợi, Hạ Long   Lê Lợi 3,00 4,25 1,25   1 12,75
10 260204 PHÙNG DUY MẠNH 10/05/2005 Hoành Bồ, Hạ Long   Trới 2,00 1,75 2,50 2 1 12,75
11 260260 TRẦN VĂN QUYẾT 31/03/2005 Lê Lợi, Hạ Long   Lê Lợi 2,25 4,25 1,75   1 12,25
12 260266 NGUYỄN MINH QUÝ 12/11/2005 Hoành Bồ, Hạ Long   Trới 2,00 2,00 3,50   1 13,00
13 260274 NGUYỄN THANH TÂM 03/07/2005 Hoành Bồ, Hạ Long   Trới 2,50 4,00 1,75   1 12,50
14 260304 ĐINH THỊ THU 17/11/2005 Lê Lợi, Hạ Long   Lê Lợi 3,00 2,75 1,75   1 12,25
15 260312 HÀ THỊ THỦY 18/07/2005 Việt Hưng, Hạ Long   Việt Hưng 3,75 3,75 0,75   1 12,75
16 260334 DƯƠNG QUỐC TRỌNG 01/08/2005 Việt Hưng, Hạ Long   Nguyễn Bỉnh Khiêm 4,00 3,25 0,75   1 12,75
 
 
 
TT SBD Ho va tên thí sinh Ngay sinh Ho khẩu thường trú Dân tộc ít người Học sinh trường THCS Ghi chú
17 260339 BÖ XUÄN TRÜÖNG 21/09/2005 Le Loi, Ha Long   Le Loi 1,75 1,50 3,75   1 12,50
18 260346 LE VÄN BÜC TUÄN 10/10/2005 Hoanh Bo, Ha Long   Träi 2,75 2,50 2,00   1 12,00
19 260379 NGO THI HÄI YEN 21/12/2005 Le Loi, Ha Long   Le Loi 0,75 4,25 2,50 2 1 12,75
 
(Cac danh sach trên co 40 hoc sinh)
 

 

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3