Trang chủ » Trường THPT Hoành Bồ » TIN NHÀ TRƯỜNG

Quyết định khen thưởng HSG khối 10, 11 năm học 2014-2015

Thứ hai - 03/08/2015 03:04
Quyết định khen thưởng HSG khối 10, 11 năm học 2014-2015
 
SỞ GD& ĐT QUẢNG NINH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                        
            Số : 38/QĐ-THPTHB                                 Hoành Bồ, ngày 23 tháng 5 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp trường
Lớp 10, 11 năm học 2014 - 2015

 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
   
Căn cứ điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT ngày 28/3/2011;
Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của  trường trung học phổ thông Hoành Bồ;
          Theo đề nghị của Hội đồng chấm thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2014 – 2015.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Công nhận kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp trường lớp 10, 11 trường THPT Hoành Bồ năm học 2014 – 2015
          Tổng số giải (Nhất, nhì, ba, khuyến khích): 76 giải (có danh sách kèm theo), trong đó:
          Giải nhất: 02
          Giải nhì:  13
          Giải ba:   30
          Giải KK: 31
Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí
Điều 3: Bộ phận chuyên môn, kế toán và các học sinh có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
         Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG
-Như điều 3;                                                                         Đã kí
-Lưu VT.                                                                             
                                                                                                                                                                                                                Đặng Thị Hiền
    
 
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
         Số :  38/QĐ-THPTHB                                Hoành Bồ, ngày 23  tháng 5  năm  2015
           
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp trường
Năm học 2014 – 2015

 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNH BỒ

 
Căn cứ điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của trường THPT Hoành Bồ;
Căn cứ quy chế thi đua, khen thưởng của trường THPT Hoành Bồ;
Căn cứ vào kết quả thi học sinh giỏi cấp trường  năm học 2014 – 2015;
Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và các giáo viên chủ nhiệm.

 

QUYẾT ĐỊNH

 
          Điều 1. Nay khen thưởng cho 76 học sinh đã đạt giải học sinh giỏi cấp trường năm học 2013 – 2014.  (Danh sách đính kèm).
Giải nhất: 02 học sinh
Giải nhì: 13 học sinh
Giải ba:  30 học sinh
Giải KK: 31 học sinh
Điều 2. Các em học sinh có tên trong danh sách được nhận giấy khen và phần thưởng theo quy định của nhà trường..
          Điều 3. Các bộ phận KHTV, chuyên môn, Giáo viên và các em học sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định này.
                   Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
                                                                            
          Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
-          Sở GD&ĐT (để b/c );                                                                    
-         Như điều 3;                                                                                    Đã kí
 -     Lưu VT            .          
    
                                                                                                    Đặng Thị Hiền
    
 
 
        
DANH SÁCH GIẢI HSG CẤP TRƯỜNG KHỐI 10
NĂM HỌC 2014 - 2015
           
STT Họ và tên Lớp Môn Thi Giải
1 Hoàng Đức Huy 10A1  Toán BA
2 Nguyễn Thùy Linh 10A1  Toán BA
3 Nguyễn Khánh Hoà 10A2  Toán KK
4 Lê Hồng Sơn 10A1  Toán KK
5 Vũ Minh Tuấn 10A2  Toán KK
6 Bùi Thị Mai 10A3 Địa lý BA
7 Đôc Thị Thanh Hồng 10A3 Địa lý KK
8 Ngô Thị Minh 10A3 Địa lý KK
9 Hoàng Văn Ninh 10A3 Địa lý KK
10 Nguyễn Thúy 10A2 Địa lý KK
11 Lê Việt Hoành 10A1 Hóa NHÌ
12 Nguyễn Thị Thảo 10A1 Hóa NHÌ
13 Trần Thị Hằng Nga 10A1 Hóa BA
14 Bùi Công Anh 10A1 Hóa KK
15 Trần Thị Minh Thu 10a3 Văn NHÌ
16 Trịnh Minh Anh 10a3 Văn BA
17 Hoàng Thảo  Vân 10a3 Văn BA
18 Dương Khánh Linh 10a3 Văn KK
19 Đỗ Thị Quỳnh 10a3 Văn KK
20 Nguyễn Thị Nguyệt Trang 10a3 Văn KK
21 Ngyễn Ánh Tuyết 10a3 Văn KK
22 Đống Thị Thủy 10a1 GDCD NHÌ
23 Bùi Quốc Trung 10a5 GDCD BA
24 Nguyễn Văn Chiến 10a3 GDCD KK
25 Hoàng Thu 10a3 GDCD KK
26 Trần Công Sơn 10a3 GDCD KK
27 Trần Công Định 10A2 Lịch sử NHÌ
28 Phùng Minh Ngọc 10A3 Lịch sử NHÌ
29 Trần Thúy Nga 10A3 Lịch sử BA
30 Lương Thị Thúy Quyên 10A3 Lịch sử KK
31 Đỗ Thị Tâm 10A2 Sinh BA
32 Nguyễn Sơn Thủy 10A2 Sinh BA
33 Nguyễn Quang 10A2 Sinh BA
34 Đặng Thị Linh 10A5 Sinh KK
35 Phạm Thị Thảo 10A1 Sinh KK
36 Vũ Thị Thảo 10A1 Sinh KK
37 Lê Tuấn Anh 10a1 Vật lý NHÌ
38 Nguyễn Duy Thái 10a1 Vật lý BA
39 Trịnh Ngọc Bích Thủy 10a1 Vật lý BA
40 Lê Văn 10a1 Vật lý BA
41  Trịnh Trung Hiếu 10A2 T.Anh BA
42  Đinh Thị Thu Huệ 10a1 T.Anh BA
43 Đào Hùng  Anh Đức  10A3 T.Anh KK
           
         
        HIỆU TRƯỞNG  
           
           
        Đã kí  
         
         
           
        ĐẶNG THỊ HIỀN
           
 
 
DANH SÁCH GIẢI HSG CẤP TRƯỜNG KHỐI 11
NĂM HỌC 2014 - 2015
           
           
STT Họ và tên Lớp Môn Thi Giải
1 Đặng Thị Minh Hương 11A7 GDCD NHÌ
2 Lương Xuân Kiên 11A7 GDCD NHÌ
3 Nguyễn Thị Anh Vân 11A6 GDCD BA
4 Nguyễn Hồng Quân 11A4 Sinh NHÌ
5 Nguyễn Thị Trang 11A1 Sinh BA
6 Vũ Cao Thiện 11A1 Sinh KK
7 Nguyễn Thị Hồng Yến 11A1  Toán BA
8 Nguyễn Minh Trí 11A1 Hóa NHÌ
9 Hoàng Hồng Thư 11A1 Hóa BA
10 Phạm Bá Cương 11A1 Hóa KK
11 Nguyễn Thị Hồng 11A1 Hóa KK
12 Nguyễn Thị 11A3 Văn NHẤT
13 Nguyễn Thị Hoài Thu 11A3 Văn NHÌ
14 Ngô Thị Tâm 11A3 Văn BA
15 Vũ Phương Thảo 11A3 Văn BA
16 Tống Thị Thu Trà 11A3 Văn BA
17 Nguyễn Thu Phương 11A3 Văn BA
18 Nguyễn Thu Thủy Ngân 11A3 Văn KK
19 Nguyễn Phượng Minh 11A3 Địa lý BA
20 Bùi Phương Thảo 11A7 Địa lý BA
21 Hoàng Thị Huệ 11A3 Địa lý KK
22 Phạm Anh Tuấn 11A3 Địa lý KK
23 Phạm Thị Huyền 11A3 Lịch sử NHÌ
24 Bùi Thị Trà 11A4 Lịch sử BA
25 Nguyễn Thị Yến B 11A5 Lịch sử KK
26 Vũ Thị Đào 11A4 Lịch sử KK
27 Phạm Thanh Tùng 11A1 Vật lý BA
28 Bùi Ngọc Hải 11A1 Vật lý KK
29 Nguyễn Thị Lan Trinh 11A1 Vật lý KK
30 Nguyễn Thị Thanh Thanh 11A1 T.Anh NHẤT
31 Phạm Mai Khanh 11A1 T.Anh BA
32 Nguyễn Thị Hải Yến 11A3 T.Anh BA
33 Nguyễn Ngọc Minh 11A3 T.Anh KK
           
         
           
        HIỆU TRƯỞNG
           
           
        Đã kí  
           
           
           
        ĐẶNG THỊ HIỀN
           
                                                                                              
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3