Trang chủ » Trường THPT Hoành Bồ » TIN NHÀ TRƯỜNG

Quyết định khen thưởng học sinh HSTT năm học 2014-2015

Thứ hai - 03/08/2015 02:54
Quyết định khen thưởng học sinh HSTT năm học 2014-2015
    
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
         Số : 36/QĐ-THPTHB                 Hoành Bồ, ngày 23  tháng 5  năm  2015
           
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng học sinh đạt thành tích học sinh tiên tiến
Năm học 2014 – 2015

 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNH BỒ

 
Căn cứ điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của trường THPT Hoành Bồ;
Căn cứ quy chế thi đua, khen thưởng của trường THPT Hoành Bồ;
Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học                        2014 – 2015;
Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và các giáo viên chủ nhiệm.

 

QUYẾT ĐỊNH

 
          Điều 1. Nay khen thưởng cho  380 học sinh đã đạt thành tích là học sinh tiên tiến năm học 2014 – 2015.  (Danh sách kèm theo).
Điều 2. Các em học sinh có tên trong danh sách được nhận giấy khen và phần thưởng theo quy định của nhà trường.
          Điều 3. Các bộ phận KHTV, chuyên môn, giáo viên và các em học sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định này.
                   Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
                                                                            
          Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
Sở GD&ĐT (để b/c );                                                                    
Như điều 3;                                                                                    Đã kí
 -     Lưu VT     .          
    
                                                                                                    Đặng Thị Hiền
    
 
 
 
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH TIÊN TIẾN  
 
       NĂM HỌC 2014 - 2015      
STT Tên học sinh TBcm Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu Lớp  
1 Bùi Quảng Bình 8.1 Khá Tốt HSTT 10A1  
2 Lê Đức Chiến 7.5 Khá Tốt HSTT 10A1  
3 Đồng Xuân Duy 7.3 Khá Tốt HSTT 10A1  
4 Hoàng Đức Duy 7.2 Khá Khá HSTT 10A1  
5 Nguyễn Minh Đức 8.0 Khá Tốt HSTT 10A1  
6 Hoàng Văn Hiển 7.7 Khá Tốt HSTT 10A1  
7 Đinh Thị Thu Huệ 8.4 Khá Tốt HSTT 10A1  
8 Trần Ánh Thương Huyền 8.0 Khá Tốt HSTT 10A1  
9 Hoàng Bằng Lâm 7.5 Khá Tốt HSTT 10A1  
10 Trần Thi Diệu Linh 8.4 Khá Tốt HSTT 10A1  
11 Lê Hồng Sơn 8.2 Khá Tốt HSTT 10A1  
12 Trần Minh Tuyến 7.7 Khá Tốt HSTT 10A1  
13 Nguyễn Duy Thái 8.3 Khá Tốt HSTT 10A1  
14 Vũ Thu Thảo 8.0 Khá Tốt HSTT 10A1  
15 Bùi Quang Thắng 7.4 Khá Tốt HSTT 10A1  
16 Đào Lại Thi 7.4 Khá Tốt HSTT 10A1  
17 Vi Thị Thúy 8.1 Khá Tốt HSTT 10A1  
18 Đống Thị Thủy 8.0 Khá Tốt HSTT 10A1  
19 Lê Minh Việt 8.1 Khá Tốt HSTT 10A1  
20 Nguyễn Thanh Hằng 7.6 Khá Tốt HSTT 10A1  
21 Khâu Thị Vân Anh 7.7 Khá Khá HSTT 10A2  
22 Nguyễn Phương Anh 7.6 Khá Tốt HSTT 10A2  
23 Lã Thị Đào 7.8 Khá Tốt HSTT 10A2  
24 Trần Tuấn Đạt 6.9 Khá Tốt HSTT 10A2  
25 Trần Công Định 7.6 Khá Tốt HSTT 10A2  
26 Lê Huỳnh Đức 7.6 Khá Tốt HSTT 10A2  
27 Nguyễn Thị Thu Hà 7.8 Khá Tốt HSTT 10A2  
28 Đỗ Tô Hằng 7.8 Khá Tốt HSTT 10A2  
29 Trịnh Trung Hiếu 7.0 Khá Tốt HSTT 10A2  
30 Phạm Đắc Quốc Khánh 7.2 Khá Tốt HSTT 10A2  
31 Đặng Văn Lâm 7.0 Khá Tốt HSTT 10A2  
32 Ngô Hải Linh 7.6 Khá Tốt HSTT 10A2  
33 Nguyễn Bảo linh 7.2 Khá Tốt HSTT 10A2  
34 Nguyễn Phú Long 7.2 Khá Tốt HSTT 10A2  
35 Nguyễn Thành Long 7.0 Khá Tốt HSTT 10A2  
36 Nguyễn Thị Cẩm Ly 7.4 Khá Tốt HSTT 10A2  
37 Đoàn Hải Ninh 7.5 Khá Tốt HSTT 10A2  
38 Nguyễn Quảng Ninh 6.8 Khá Tốt HSTT 10A2  
39 Ngô Thị Quỳnh nga 7.8 Khá Tốt HSTT 10A2  
40 Vũ Thị Nhung 7.3 Khá Tốt HSTT 10A2  
41 Nguyễn Quang Phúc 7.2 Khá Tốt HSTT 10A2  
42 Phan nguyễn Xuân Sơn 7.3 Khá Tốt HSTT 10A2  
43 Ngô Anh Tuấn 7.3 Khá Tốt HSTT 10A2  
44 Vũ Minh Tuấn 7.6 Khá Tốt HSTT 10A2  
45 Nguyễn Sơn Thuỷ 7.5 Khá Tốt HSTT 10A2  
46 Bùi Thị Minh Thư 7.9 Khá Tốt HSTT 10A2  
47 Đinh Thị Trang 7.8 Khá Tốt HSTT 10A2  
48 Nguyễn Quang Vũ 7.1 Khá Tốt HSTT 10A2  
49 Bùi Ngọc Lan Anh 7.2 Khá Tốt HSTT 10A3  
50 Đinh Ngọc Lan Anh 7.7 Khá Tốt HSTT 10A3  
51 Trịnh Minh Anh 7.9 Khá Tốt HSTT 10A3  
52 Nguyễn Văn Chiến 7.3 Khá Khá HSTT 10A3  
53 Hoàng Thu Hà 7.5 Khá Tốt HSTT 10A3  
54 Lý Thu Hằng 7.7 Khá Tốt HSTT 10A3  
55 Phạm Trung Hiếu 7.4 Khá Tốt HSTT 10A3  
56 Phạm Đình Hoàng 7.1 Khá Tốt HSTT 10A3  
57 Đỗ Huyền Trang 7.0 Khá Tốt HSTT 10A3  
58 Vũ Thị Xuân Hương 7.6 Khá Tốt HSTT 10A3  
59 Nguyễn Ngọc Lan 7.8 Khá Tốt HSTT 10A3  
60 Bùi Thị Mai Lê 7.7 Khá Tốt HSTT 10A3  
61 Phạm Thị Thùy Linh 7.6 Khá Tốt HSTT 10A3  
62 Vũ Phương Ly 7.7 Khá Tốt HSTT 10A3  
63 Trần Hồng Minh 7.4 Khá Tốt HSTT 10A3  
64 Hoàng Văn Ninh 7.5 Khá Khá HSTT 10A3  
65 Trần Thúy Nga 7.7 Khá Tốt HSTT 10A3  
66 Phùng Minh Ngọc 7.8 Khá Tốt HSTT 10A3  
67 Vũ Thảo Nguyên 7.9 Khá Tốt HSTT 10A3  
68 Nguyễn Thị Như Nguyệt 7.1 Khá Tốt HSTT 10A3  
69 Vũ Cẩm Nhung 7.5 Khá Tốt HSTT 10A3  
70 Phạm Thị Thu Phương 7.8 Khá Tốt HSTT 10A3  
71 Lương Thị Thúy Quyên 7.5 Khá Tốt HSTT 10A3  
72 Đỗ Thị Quỳnh 7.5 Khá Tốt HSTT 10A3  
73 Trần Công Sơn 7.1 Khá Khá HSTT 10A3  
74 Nguyễn Ánh Tuyết 7.6 Khá Tốt HSTT 10A3  
75 Tạ Thị Thanh Thảo 7.5 Khá Tốt HSTT 10A3  
76 Trần Hoài Thu 7.8 Khá Tốt HSTT 10A3  
77 Nguyễn Thị Nguyệt Trang 7.7 Khá Tốt HSTT 10A3  
78 Đinh Ngọc Lan Trinh 7.9 Khá Tốt HSTT 10A3  
79 Nguyễn Thu Trinh 7.3 Khá Tốt HSTT 10A3  
80 Nguyễn Thị Anh 6.9 Khá Khá HSTT 10A4  
81 Phạm Thị Kim Anh 6.7 Khá Tốt HSTT 10A4  
82 Chu Thị Hiền 7.0 Khá Tốt HSTT 10A4  
83 Đỗ Thị Thanh Hiền 6.7 Khá Tốt HSTT 10A4  
84 Nguyễn Thị Thu Hiền 7.3 Khá Tốt HSTT 10A4  
85 Nguyễn Thị Thương Huyền 7.2 Khá Tốt HSTT 10A4  
86 Lê Thị Lan 7.3 Khá Tốt HSTT 10A4  
87 Nguyễn Hiền Phương 7.4 Khá Khá HSTT 10A4  
88 Tạ Văn Tài 6.7 Khá Tốt HSTT 10A4  
89 Đặng Xuân Tiến 6.8 Khá Tốt HSTT 10A4  
90 Vũ Thị Trang 7.7 Khá Tốt HSTT 10A4  
91 Trần Thị Thu Vân 7.3 Khá Tốt HSTT 10A4  
92 Phạm Thị Lan Anh 6.8 Khá Tốt HSTT 10A5  
93 Đoàn Thị Linh Chi 7.1 Khá Tốt HSTT 10A5  
94 Nguyễn Văn Đạt 7.4 Khá Tốt HSTT 10A5  
95 Đặng Thị Hồng Hạnh 6.9 Khá Tốt HSTT 10A5  
96 Đoàn Đức Hiền 6.6 Khá Tốt HSTT 10A5  
97 Dương Thúy Hoàn 7.4 Khá Tốt HSTT 10A5  
98 Hà Văn Huy 6.8 Khá Tốt HSTT 10A5  
99 Phan Văn Huy 6.7 Khá Tốt HSTT 10A5  
100 Nguyễn Thị Thanh Huyền 6.7 Khá Tốt HSTT 10A5  
101 Trần Mạnh Hưng 6.7 Khá Tốt HSTT 10A5  
102 Nguyễn Quang Linh 6.9 Khá Tốt HSTT 10A5  
103 Đinh Thị Nga 7.7 Khá Tốt HSTT 10A5  
104 Đỗ Thị Quyên 7.3 Khá Tốt HSTT 10A5  
105 Đinh Thị Thuý Thúy 6.8 Khá Tốt HSTT 10A5  
106 Dương Thị Thương 6.6 Khá Tốt HSTT 10A5  
107 Nguyễn Ngọc Anh 7.4 Khá Khá HSTT 10A6  
108 Phạm Nguyệt Ánh 7.0 Khá Tốt HSTT 10A6  
109 Vũ Huyền Chi 6.7 Khá Tốt HSTT 10A6  
110 Hoàng Văn Cương 7.0 Khá Tốt HSTT 10A6  
111 Phạm Đình Chiến 6.7 Khá Khá HSTT 10A6  
112 Nguyễn Thu Hằng 6.9 Khá Tốt HSTT 10A6  
113 Đặng Thắng Hậu 6.6 Khá Tốt HSTT 10A6  
114 Đỗ Văn Hậu 7.5 Khá Tốt HSTT 10A6  
115 Hoàng Quỳnh Hoa 7.2 Khá Tốt HSTT 10A6  
116 Chu Bá Hoàng 7.3 Khá Tốt HSTT 10A6  
117 Lê Quỳnh Huệ 6.7 Khá Tốt HSTT 10A6  
118 Nguyễn Thị Linh 6.6 Khá Tốt HSTT 10A6  
119 Nguyễn Duy Quang 6.8 Khá Tốt HSTT 10A6  
120 Nguyễn Duy Tiệp 6.9 Khá Khá HSTT 10A6  
121 Bùi Thị Thu Thảo 7.4 Khá Tốt HSTT 10A6  
122 Hoàng Thị Minh Thảo 7.6 Khá Tốt HSTT 10A6  
123 Nguyễn Thị Minh Thương 7.4 Khá Tốt HSTT 10A6  
124 Nguyễn Thị Hải Yến 7.1 Khá Tốt HSTT 10A6  
125 Nguyễn Thị Hạnh 7.0 Khá Tốt HSTT 10A7  
126 Lý Thị Ly 7.1 Khá Tốt HSTT 10A7  
127 Nguyễn Hải Ninh 7.3 Khá Tốt HSTT 10A7  
128 Vũ Thị Phương 6.7 Khá Tốt HSTT 10A7  
129 Đinh Ngọc Quân 6.5 Khá Khá HSTT 10A7  
130 Triệu Kim Toàn 6.8 Khá Tốt HSTT 10A7  
131 Lê Văn Tuân 7.1 Khá Tốt HSTT 10A7  
132 Trần Thị Phương Thảo 6.9 Khá Tốt HSTT 10A7  
133 Nguyễn Thu Hà Trang 7.3 Khá Tốt HSTT 10A7  
134 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 6.9 Khá Tốt HSTT 10A7  
135 Lưu Thị Ngọc Anh 7.7 Khá Tốt HSTT 11A1  
136 Trần Tiến Anh 7.6 Khá Tốt HSTT 11A1  
137 Nguyễn Hoàng Duy 7.6 Khá Tốt HSTT 11A1  
138 Đặng Xuân Hạnh 7.7 Khá Tốt HSTT 11A1  
139 Nguyễn Thị Thanh Hằng 7.7 Khá Tốt HSTT 11A1  
140 Nguyễn Thị Hồng 7.9 Khá Tốt HSTT 11A1  
141 Nguyễn Công Huy 7.5 Khá Tốt HSTT 11A1  
142 Bùi Quảng Hưng 7.9 Khá Tốt HSTT 11A1  
143 Vũ Kim Liên 7.4 Khá Tốt HSTT 11A1  
144 Hồ Thị Mai 7.7 Khá Tốt HSTT 11A1  
145 Nguyễn Trang  Hồng Nhung 7.7 Khá Tốt HSTT 11A1  
146 Phạm Thanh Tùng 7.9 Khá Tốt HSTT 11A1  
147 Hoàng Hồng Thư 8.2 Khá Tốt HSTT 11A1  
148 Nguyễn Thị Trang 8.0 Khá Tốt HSTT 11A1  
149 Nguyễn Xuân Trường 7.4 Khá Tốt HSTT 11A1  
150 Nguyễn Hoàng Hải Vũ 7.3 Khá Tốt HSTT 11A1  
151 Nguyễn Trọng Bá Vương 7.3 Khá Tốt HSTT 11A1  
152 Nguyễn Thị Hồng Yến 7.8 Khá Tốt HSTT 11A1  
153 Đỗ Quang Anh 7.3 Khá Tb HSTT 11A2  
154 Phạm Thị Minh Anh 7.3 Khá Tb HSTT 11A2  
155 Tạ Ngọc Anh 7.4 Khá Tb HSTT 11A2  
156 Trần Anh Đức 7.3 Khá Tb HSTT 11A2  
157 Trần Thị Giang 7.1 Khá Tb HSTT 11A2  
158 Nguyễn Thành Long 7.6 Khá Tb HSTT 11A2  
159 Nguyễn Hải Nam 7.0 Khá Tb HSTT 11A2  
160 Phạm Văn Quang 7.3 Khá Tb HSTT 11A2  
161 Đỗ Hoàng Quý 7.3 Khá Tb HSTT 11A2  
162 Hoàng Minh Sơn 7.2 Khá Tb HSTT 11A2  
163 Nguyễn Minh Tuấn 6.5 Khá Tb HSTT 11A2  
164 Bùi Xuân Thành 6.9 Khá Tb HSTT 11A2  
165 Đào Thị Huyền Thu 7.4 Khá Tb HSTT 11A2  
166 Ân Thị Út Thương 8.0 Khá Tb HSTT 11A2  
167 Vương Thuý Thương 6.8 Khá Tb HSTT 11A2  
168 Nguyễn Thị Thu Trang 7.7 Khá Tb HSTT 11A2  
169 Nguyễn Thu Trang 6.7 Khá Tb HSTT 11A2  
170 Vũ Huyền Trang 6.7 Khá Tb HSTT 11A2  
171 Lý Thị Kiều Trinh 7.4 Khá Tb HSTT 11A2  
172 Ngô Việt Trung 7.8 Khá Tb HSTT 11A2  
173 Dương An 7.7 Khá Tốt HSTT 11A3  
174 Bùi Huệ Chi 7.5 Khá Tốt HSTT 11A3  
175 Nguyễn Tiến Đạt 6.9 Khá Tốt HSTT 11A3  
176 Trần Việt Đức 7.4 Khá Tốt HSTT 11A3  
177 Phạm Hương Giang 7.4 Khá Tốt HSTT 11A3  
178 Nguyễn Thị Thu Hà 7.5 Khá Tốt HSTT 11A3  
179 Hoàng Thị Huệ 7.7 Khá Tốt HSTT 11A3  
180 Phạm Thị Huyền 7.6 Khá Tốt HSTT 11A3  
181 Nguyễn Thị Huyền 7.1 Khá Khá HSTT 11A3  
182 Nguyễn Đăng Khoa 7.1 Khá Tốt HSTT 11A3  
183 Vũ Dương Tùng Lâm 6.8 Khá Tốt HSTT 11A3  
184 Nguyễn Thùy Linh 7.9 Khá Tốt HSTT 11A3  
185 Nguyễn Phượng Minh 7.6 Khá Tốt HSTT 11A3  
186 Hoàng Thị Bích Ngọc 7.0 Khá Tốt HSTT 11A3  
187 Ngô Thị Hồng Ngọc 7.5 Khá Tốt HSTT 11A3  
188 Ngũ Nguyễn Minh Nguyệt 7.7 Khá Tốt HSTT 11A3  
189 Trần Diệu Yến Nhi 7.4 Khá Tốt HSTT 11A3  
190 Nguyễn Thu Phương 7.7 Khá Tốt HSTT 11A3  
191 Đỗ Hồng Quân 7.1 Khá Tốt HSTT 11A3  
192 Lê Minh Quyết 6.7 Khá Tốt HSTT 11A3  
193 Vũ Thị Tâm 7.7 Khá Tốt HSTT 11A3  
194 Lương Minh Tiến 7.1 Khá Tốt HSTT 11A3  
195 Nguyễn Văn Tiến 6.5 Khá Tốt HSTT 11A3  
196 Phạm Anh Tuấn 7.0 Khá Tốt HSTT 11A3  
197 Trần Thanh Tùng 7.2 Khá Tốt HSTT 11A3  
198 Vũ Phương Thảo 7.9 Khá Tốt HSTT 11A3  
199 Nguyễn Thị Minh Thu 7.2 Khá Tốt HSTT 11A3  
200 Nguyễn Thị Hoài Thu 7.6 Khá Tốt HSTT 11A3  
201 Bùi Lương Uyên 7.2 Khá Tốt HSTT 11A3  
202 Nguyễn Thị Hải Yến 7.9 Khá Tốt HSTT 11A3  
203 Nguyễn Thị Linh Chi 6.9 Khá Tốt HSTT 11A4  
204 Vũ Thị Đào 7.3 Khá Tốt HSTT 11A4  
205 Lại Hồng Đăng 6.6 Khá Tốt HSTT 11A4  
206 Văn Thị Khánh Hòa 6.6 Khá Tốt HSTT 11A4  
207 Hoàng Thị Huyền 7.5 Khá Tốt HSTT 11A4  
208 Hà Thị Liên Hương 6.7 Khá Tốt HSTT 11A4  
209 Từ Thị Linh 6.7 Khá Tốt HSTT 11A4  
210 Hoàng Thị Mai 7.8 Khá Tốt HSTT 11A4  
211 Phạm Quốc Tuấn 6.9 Khá Tốt HSTT 11A4  
212 Nguyễn Thị Thanh 6.7 Khá Tốt HSTT 11A4  
213 Dương Thị Thơ 7.5 Khá Tốt HSTT 11A4  
214 Bùi Thị Trà 7.6 Khá Tốt HSTT 11A4  
215 Cao Mai Thùy Trang 6.5 Khá Tốt HSTT 11A4  
216 Lê Thị Huyền Trang 6.7 Khá Tốt HSTT 11A4  
217 Vũ Thị Huyền Trang 6.6 Khá Tốt HSTT 11A4  
218 Phạm Thị Diệu Huyền 6.5 Khá Khá HSTT 11A5  
219 Bàn Minh Khương 7.1 Khá Tốt HSTT 11A5  
220 Phạm Sơn Lâm 6.5 Khá Tốt HSTT 11A5  
221 Lê Thị Nhật Linh 6.8 Khá Tb HSTT 11A5  
222 Nguyễn Văn Luật 6.7 Khá Khá HSTT 11A5  
223 Phạm Thị Thùy Ninh 6.8 Khá Tốt HSTT 11A5  
224 Nguyễn Thị Ngân 7.2 Khá Tốt HSTT 11A5  
225 Lý Thị Ngọc 6.9 Khá Tốt HSTT 11A5  
226 Nguyễn Thị Thanh Tâm 6.6 Khá Tốt HSTT 11A5  
227 Nguyễn Thị Thảo 6.6 Khá Tốt HSTT 11A5  
228 Nguyễn Văn Thuận 6.6 Khá Tốt HSTT 11A5  
229 Nguyễn Thị Trang 7.3 Khá Tốt HSTT 11A5  
230 Hoàng Thị Trâm 7.3 Khá Tốt HSTT 11A5  
231 Nguyễn Thị Yến 7.3 Khá Tốt HSTT 11A5  
232 Nguyễn Thị Yến 7.7 Khá Tốt HSTT 11A5  
233 Hoàng Minh Anh 7.3 Khá Tốt HSTT 11A6  
234 Nguyễn Thị Lan Anh 7.1 Khá Tốt HSTT 11A6  
235 Nguyễn Thị Cúc 7.1 Khá Tốt HSTT 11A6  
236 Lý Thị Đông 6.5 Khá Tốt HSTT 11A6  
237 Dương Ngọc Hà 7.1 Khá Tốt HSTT 11A6  
238 Trần Thị Hồng 7.1 Khá Tốt HSTT 11A6  
239 Nguyễn Khánh Huyền 6.9 Khá Tốt HSTT 11A6  
240 Nguyễn Thị Huyền 6.9 Khá Tốt HSTT 11A6  
241 Đỗ Thúy Liên 6.9 Khá Tốt HSTT 11A6  
242 Phạm Văn Linh 6.6 Khá Tốt HSTT 11A6  
243 Nguyễn Thị Thanh Loan 6.8 Khá Tốt HSTT 11A6  
244 Đồng Thị Thanh Mai 7.2 Khá Tốt HSTT 11A6  
245 Nguyễn Thị Tươi 7.2 Khá Tốt HSTT 11A6  
246 Trịnh Xuân Thành 6.8 Khá Tốt HSTT 11A6  
247 Trương Thị Thu Trang 6.8 Khá Tốt HSTT 11A6  
248 Nguyễn Thế Trọng 7.1 Khá Tốt HSTT 11A6  
249 Nguyễn Thị Tố Uyên 6.6 Khá Tốt HSTT 11A6  
250 Nguyễn Thị Anh Vân 7.7 Khá Tốt HSTT 11A6  
251 Nguyễn Minh Hoàng 6.9 Khá Tốt HSTT 11A7  
252 Đặng Văn Hòa 6.7 Khá Tốt HSTT 11A7  
253 Lê Thị Hòa 7.4 Khá Tốt HSTT 11A7  
254 Vũ Thanh Huyền 7.6 Khá Tốt HSTT 11A7  
255 Đặng Thị Minh Hương 7.4 Khá Tốt HSTT 11A7  
256 Lương Xuân Kiên 7.5 Khá Tốt HSTT 11A7  
257 Nguyễn Thị Hồng Lam 7.5 Khá Tốt HSTT 11A7  
258 Vũ Khánh Linh 7.1 Khá Tốt HSTT 11A7  
259 Hà Thị Ngọc Ly 7.0 Khá Tốt HSTT 11A7  
260 Trần Văn Nam 6.6 Khá Khá HSTT 11A7  
261 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7.7 Khá Tốt HSTT 11A7  
262 Hoàng Minh Tâm 7.3 Khá Tốt HSTT 11A7  
263 Bùi Phương Thảo 7.8 Khá Tốt HSTT 11A7  
264 Bùi Thị Thảo 7.7 Khá Tốt HSTT 11A7  
265 Đỗ Phương Thảo 7.4 Khá Tốt HSTT 11A7  
266 Vũ Thị Xuân 6.8 Khá Tốt HSTT 11A7  
267 Nguyễn Thị Yến 7.1 Khá Tốt HSTT 11A7  
268 Phạm Thị Yến 6.8 Khá Tốt HSTT 11A7  
269 Ân Thị Tú Anh 7.3 Khá Tốt HSTT 12A1  
270 Tô Thị Lan Anh 7.1 Khá Tốt HSTT 12A1  
271 Vũ Thị Lan Anh 7.4 Khá Tốt HSTT 12A1  
272 Phạm Tiến Đạt 7.0 Khá Tốt HSTT 12A1  
273 Đặng Thị Hà 7.1 Khá Tốt HSTT 12A1  
274 Vũ Thị Thu Hà 7.4 Khá Tốt HSTT 12A1  
275 Nguyễn Thị Nhật Hạ 7.1 Khá Tốt HSTT 12A1  
276 Vũ Thị Thanh Hoa 7.2 Khá Tốt HSTT 12A1  
277 Nguyễn Thị Hương 7.4 Khá Tốt HSTT 12A1  
278 Đỗ Minh Lâm 7.2 Khá Tốt HSTT 12A1  
279 Nguyễn Thị Mỹ Linh 7.5 Khá Tốt HSTT 12A1  
280 Nguyễn Thị My 7.8 Khá Tốt HSTT 12A1  
281 Trần Thị Ninh 7.2 Khá Tốt HSTT 12A1  
282 Phạm Thị Nga 7.9 Khá Tốt HSTT 12A1  
283 Nguyễn Trung Nghĩa 7.1 Khá Tốt HSTT 12A1  
284 Nguyễn Thị Phượng 7.5 Khá Tốt HSTT 12A1  
285 Nguyễn Văn Quyết 7.9 Khá Tốt HSTT 12A1  
286 Đoàn Thị Thảo 7.2 Khá Tốt HSTT 12A1  
287 Nguyễn Thị Minh Thảo 7.2 Khá Tốt HSTT 12A1  
288 Phạm Thị Thảo 7.2 Khá Tốt HSTT 12A1  
289 Đỗ Thị Thơm 7.5 Khá Tốt HSTT 12A1  
290 Ngọc Hà Trang 7.3 Khá Tốt HSTT 12A1  
291 Đặng Thị Lan Anh 7.8 Khá Tốt HSTT 12A2  
292 Bùi Thị Hà 7.7 Khá Tốt HSTT 12A2  
293 Hoàng Thị Hà 7.5 Khá Tốt HSTT 12A2  
294 Hoàng Thị Hoài 7.3 Khá Tốt HSTT 12A2  
295 Đoàn Thị Huê 7.4 Khá Tốt HSTT 12A2  
296 Hà Tiến Hùng 7.1 Khá Tốt HSTT 12A2  
297 Nguyễn Thị Thu Hường 7.4 Khá Tốt HSTT 12A2  
298 Đinh Thị Ngọc Linh 7.5 Khá Tốt HSTT 12A2  
299 Ân Hiền Mai 7.7 Khá Tốt HSTT 12A2  
300 Bàn Thị Nga 7.8 Khá Tốt HSTT 12A2  
301 Tẩy Thị Nga 7.4 Khá Tốt HSTT 12A2  
302 Lê Kim Oanh 7.9 Khá Tốt HSTT 12A2  
303 Hoong Thị Quyên 7.9 Khá Tốt HSTT 12A2  
304 Vũ Văn Quý 7.2 Khá Tốt HSTT 12A2  
305 Đào Nguyễn Thiên Sơn 7.9 Khá Tốt HSTT 12A2  
306 Nguyễn Văn Tiệp 7.1 Khá Tốt HSTT 12A2  
307 Hoàng Thị Trang 7.7 Khá Tb HSTT 12A2  
308 Hoàng Văn Chính 7.6 Khá Tốt HSTT 12A3  
309 Từ Văn Chương 6.9 Khá Tốt HSTT 12A3  
310 Trương Thị Dung 7.5 Khá Tốt HSTT 12A3  
311 Đỗ Văn Dũng 7.0 Khá Tốt HSTT 12A3  
312 Bàn Thị Hoa 7.5 Khá Tốt HSTT 12A3  
313 Cao Thị Hoa 7.2 Khá Tốt HSTT 12A3  
314 Vũ Thị Hương 7.5 Khá Tốt HSTT 12A3  
315 Hoàng Thế Long 6.9 Khá Khá HSTT 12A3  
316 Lê Khánh Ly 7.5 Khá Tốt HSTT 12A3  
317 Nguyễn Quang Minh 7.2 Khá Tốt HSTT 12A3  
318 Lại Thị Nương 7.3 Khá Tốt HSTT 12A3  
319 Tạ Thị Ngọc 7.7 Khá Tốt HSTT 12A3  
320 Lã Thị Thanh Tâm 7.1 Khá Tốt HSTT 12A3  
321 Vũ Thị Thu Thảo 7.4 Khá Tốt HSTT 12A3  
322 Nguyễn Thị Hồng Thoa 7.4 Khá Tốt HSTT 12A3  
323 Đặng Thị Thuỳ 7.5 Khá Tốt HSTT 12A3  
324 Bùi Thị Huyền Trang 7.4 Khá Tốt HSTT 12A3  
325 Lê Thành Trung 6.8 Khá Khá HSTT 12A3  
326 Trần Thảo Anh 6.9 Khá Tốt HSTT 12A4  
327 Nguyễn Công Duy 6.9 Khá Tốt HSTT 12A4  
328 Phan Thanh Hà 7.8 Khá Tốt HSTT 12A4  
329 Lương Thị Hạnh 8.0 Khá Tốt HSTT 12A4  
330 Phạm Văn Hoàn 7.4 Khá Tốt HSTT 12A4  
331 Vũ Thị Mai Hương 7.3 Khá Tốt HSTT 12A4  
332 Trần Thị Thùy Linh 7.8 Khá Tốt HSTT 12A4  
333 Trần Duy Mạnh 7.3 Khá Tốt HSTT 12A4  
334 Dương Đức Nghĩa 7.0 Khá Tốt HSTT 12A4  
335 Vũ Thùy Nhung 7.6 Khá Tốt HSTT 12A4  
336 Phạm Thị Phương 7.8 Khá Tốt HSTT 12A4  
337 Lương Quốc Quân 7.2 Khá Tốt HSTT 12A4  
338 Đỗ Phương Thanh 7.5 Khá Tốt HSTT 12A4  
339 Đàm Phương Thúy 7.2 Khá Tốt HSTT 12A4  
340 Ngô Thu Thủy 7.7 Khá Tốt HSTT 12A4  
341 Phạm Văn Toàn 7.4 Khá Tốt HSTT 12A4  
342 Lêthị Kiều Trinh 7.4 Khá Tốt HSTT 12A4  
343 Đỗ Tuấn Anh 7.4 Khá Tốt HSTT 12A5  
344 Lê Thế Anh 7.5 Khá Tốt HSTT 12A5  
345 Phan Bảo Anh 7.1 Khá Tốt HSTT 12A5  
346 Phạm Vân Anh 7.7 Khá Tốt HSTT 12A5  
347 Đỗ Tiến Dũng 7.2 Khá Tốt HSTT 12A5  
348 Triệu Quí Điền 7.3 Khá Tốt HSTT 12A5  
349 Lê Hoàng Đức 6.9 Khá Khá HSTT 12A5  
350 Vũ Hoàng Đức 7.3 Khá Tốt HSTT 12A5  
351 Vi Thị Hà 7.9 Khá Tốt HSTT 12A5  
352 Hoàng Văn Hải 7.2 Khá Tốt HSTT 12A5  
353 Dương Kim Hiếu 7.4 Khá Tốt HSTT 12A5  
354 Nguyễn Huy Hoàng 7.6 Khá Tốt HSTT 12A5  
355 Dương Văn Huy 7.1 Khá Tốt HSTT 12A5  
356 Trần Lê Kiên 7.4 Khá Tốt HSTT 12A5  
357 Lê Thị Mai 7.7 Khá Tốt HSTT 12A5  
358 Lục Văn Quí 7.4 Khá Tốt HSTT 12A5  
359 Lê Như Quỳnh 7.8 Khá Tốt HSTT 12A5  
360 Đồng Thanh Tùng 7.7 Khá Tốt HSTT 12A5  
361 Lê Văn Thành 7.6 Khá Tốt HSTT 12A5  
362 Vũ Thị Thảo 7.6 Khá Tốt HSTT 12A5  
363 Lê Thanh Xuân 8.1 Khá Tốt HSTT 12A5  
364 Nguyễn Bá Huy Hoàng 7.9 Khá Tốt HSTT 12A6  
365 Nguyễn Việt Hoàng 7.7 Khá Tốt HSTT 12A6  
366 Vũ Gia Hoàng 7.5 Khá Tốt HSTT 12A6  
367 Lê Minh Thắng 7.9 Khá Tốt HSTT 12A6  
368 Phùng Thị Vân Anh 7.9 Khá Tốt HSTT 12A7  
369 Nguyễn Thị Duyên 7.7 Khá Tốt HSTT 12A7  
370 Nguyễn Tiến Dũng 7.9 Khá Tốt HSTT 12A7  
371 Vũ Thùy Dương 7.6 Khá Tốt HSTT 12A7  
372 Bùi Thị Thúy Đạt 7.7 Khá Tốt HSTT 12A7  
373 Ngô Duy Đức 7.9 Khá Tốt HSTT 12A7  
374 Phạm Hồng Hà 8.0 Khá Tốt HSTT 12A7  
375 Đỗ Đức Hùng 7.9 Khá Tốt HSTT 12A7  
376 Đống Thuỳ Linh 8.0 Khá Tốt HSTT 12A7  
377 Nguyễn Mai Linh 7.7 Khá Tốt HSTT 12A7  
378 Hoàng Bảo Ngọc 7.9 Khá Tốt HSTT 12A7  
379 Ngô Thị Thảo 7.8 Khá Tốt HSTT 12A7  
380 Nguyễn Thị Thạch Thảo 7.8 Khá Tốt HSTT 12A7  
               
               
         HIỆU TRƯỞNG    
               
               
        Đã kí    
               
               
         Đặng Thị Hiền    
               
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3