Trang chủ » Trường THPT Hoành Bồ » VĂN BẢN GIÁO DỤC

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYỂN CBQL, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ sáu - 26/08/2016 03:55
  SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ

 
 
 

Số:        /KH-THPTHB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                Hoành Bồ, ngày 05 tháng 08  năm 2016
 
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYỂN CBQL, GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2016 - 2017
 
 
  Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (gọi tắt là Thông tư 26);
  Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên  trung học phổ thông (gọi tắt là Thông tư 30);
  Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên  trung học cơ sở (gọi tắt là Thông tư 31);
  Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi tắt là Thông tư 27);
  Căn cứ Công văn số 962/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 15/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường phổ thông; Công văn số 297/NGCBQLCSGD-NG ngày 18/3/2016 của Cục nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2016;
  Căn cứ nhu cầu thực tế về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên cấp trung học.
  Thực hiện kế hoạch số 1793/KH-SGD&ĐT ngày 1/8/2016 của Sở  Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2016-2017 cho CBQL và giáo viên cấp trung học.
  Trường THPT Hoành Bồ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2016-2017 cho CBQL và giáo viên, cụ thể như sau:
  I. Mục đích, yêu cầu
  1. Mục đích
       - Cán bộ quản lý, giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, huyện , yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục - đào tạo trong tình hình mới, chú trọng các hoạt động thực hành, rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu của học sinh; thực hiện đổi mới quản lý; tạo cơ hội cho CBQL, giáo viên được giao lưu trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm dạy học;
         - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của nhà trường.
 2. Yêu cầu
        - Nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức phù hợp với đối tượng CBQL và giáo viên phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy trong nhà trường.
        - Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua từng năm.
II. Đối tượng , thời gian bồi dưỡng
1. Đối tượng: Tất cả CBQL và giáo viên trong trường.
2. Thời gian: Trong năm học 2016-2017.
III. Thời lượng, nội dung bồi dưỡng
1. Nội dung bồi dưỡng 1 (đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học): Thời lượng 30 tiết, lựa chọn trong các nội dung sau: 
- Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục-Đào tạo;
- Bồi dưỡng về nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học thông qua các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Nội dung bồi dưỡng 2 (đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tại địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện): Thời lượng 30 tiết, lựa chọn trong các nội dung sau:  
-   Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn; nâng cao năng lực quản lí, dạy học và kiểm tra, đánh giá;
- Xây dựng các chủ đề dạy học trong các môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn; các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, đa dạng hóa các hình thức học tập;
- Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THPT;
- Lồng ghép các nội dung giáo dục pháp luật, đạo đức, kĩ năng sống, giá trị sống; phương pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, các hoạt động vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn;
- Bồi dưỡng về nâng cao chất lượng và hiệu quả việc sử dụng trường học kết nối;    
       3.  Nội dung bồi dưỡng 3 (đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên): Thời lượng 60 tiết, cụ thể như sau:
+ Căn cứ Thông tư 30, trong năm học 2015-2016, trường đã chỉ đạo  giáo viên lựa chọn nội dung trong 15 mô đun sau : 3, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 29. Trong năm học 2016-2017, đề nghị giáo viên tiếp tục lựa chọn các nội dung phù hợp trong các mô đun nêu trên để bồi dưỡng.
 + Đối với CBQL: Tự lựa chọn các mô đun phù hợp nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân, trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 27.
* Lưu ý:
Cán bộ quản lý, giáo viên không hoàn thành chương trình BDTX sẽ không được xét thi đua trong năm học. Công tác BDTX được đưa vào tiêu chí thi đua để đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ năm học của từng cá nhân và của nhà trường.
IV. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên
1. Các CBQL, các tổ, nhóm chuyên môn căn cứ nhu cầu thực tế và các hình thức BDTX tại Thông tư 26, xây dựng kế hoạch lựa chọn hình thức BDTX chung và riêng cho phù hợp với cá nhân, tổ, nhóm chuyên môn và tổ chức thực hiện theo kế hoạch .
2. Các đồng chí tổ trưởng nghiên cứu để tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác BDTX. Hướng dẫn phương pháp tự học, tự bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn qua mạng cho giáo viên. Phát huy tốt vai trò của cốt cán trong việc bồi dưỡng, kiểm tra, hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt các nội dung BDTX theo kế hoạch. Tăng cường việc BDTX giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên môn theo tổ/ trường/ cụm trường.
3. Tăng cường hình thức BDTX qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX, phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên tại chỗ.
4. Đối với nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung 3) tổ chuyên môn cần tổ chức hướng dẫn học tập, trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc cũng như việc tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức cho giáo viên.
V. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên
1. Việc đánh giá kết quả BDTX theo Thông tư 26  phải đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng của mỗi CBQL, giáo viên, đặc biệt là phải làm cho mỗi CBQL, giáo viên luôn có ý thức tự giác bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho bản thân, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học và giáo dục học sinh. Phương thức đánh giá: Từ cá nhân đến tổ, nhóm CM, đến cán bộ phụ trách, đến các chuyên viên của Sở…
2. Việc công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
      Kết quả đánh giá BDTX của mỗi CBQL, giáo viên được lưu vào hồ sơ của CBQL, giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách và sử dụng giáo viên sau này.
VI. Tổ chức thực hiện
1.     Trách nhiệm của nhà trường :
     - Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2016 – 2017 và triển khai đến các tổ chuyên môn trong nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao
- Hướng dẫn CBQL, giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của CBQL, giáo viên;
- Tổng hợp các mô đun CBQL, giáo viên đăng ký tự bồi dưỡng.
- Nộp Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 của đơn vị về Sở Giáo dục và Đào tạo (Qua phòng GDTrH) trước ngày 25/8/2016.
- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 5/6/2017.
- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng đối với cá nhân có thành tích hoặc xử lý CBQL, GV vi phạm trong việc thực hiện công tác BDTX.
2.     Trách nhiệm của tổ, nhóm chuyên môn:
     - Xây dựng kế hoạch BDTX thật cụ thể cho năm học 2016 – 2017 của tổ và triển khai đến các thành viên trong tổ theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao
- Hướng dẫn  giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX;
- Tổng hợp các mođun giáo viên đăng ký tự bồi dưỡng nộp báo cáo về BGH nhà trường trước ngày 20/8/2016.
-  Thu và nộp Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 của các thành viên trong tổ về BGH nhà trường theo đúng kế hoạch.
 - Thu và nộp bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 của các thành viên trong tổ về BGH nhà trương trước ngày 20/5/2017.
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng đối với cá nhân trong tổ có thành tích hoặc xử lý GV vi phạm trong việc thực hiện công tác BDTX.
3. Trách nhiệm của cá nhân tham gia BDTX:
- Xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân có phê duyệt của lãnh đạo; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định để hoàn thành kế hoạch về BDTX của cá nhân, của nhà trường.
- Lựa chọn các mođun phù hợp với bản thân trong công tác  tự bồi dưỡng  báo cáo về tổ bộ môn trước ngày 19/8/2016.
      - Viết bài thu hoạch báo cáo tổ bộ môn, BGH nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học trước ngày 20/05/2017.
     Yêu cầu các đồng chí cán bộ quản lý, các giáo viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.
 
Nơi nhận
- Phòng GDTrH - Sở GD&ĐT (b/c);
- HT, PHT, TTCM ( t/h)
       - Lưu: VT. 
 
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
     
 
  Trần Thi Khanh
 
 
 
                       DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

Tác giả bài viết: Trần Thi Khanh

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3